Articole

PARADIGMA: SISTEM INTEGRAL UMAN ŞI PSIHOTRONICĂ

.

PARADIGMA: SISTEM INTEGRAL UMAN

ŞI PSIHOTRONICĂ

Dr. Constantin NEACŞU

 

The definition of human being through his intellectual quest to discover knowledge,

has created a lot of content, which, have offered a lot of gnoseological, epistemologicul and

ontologicul ideas on man. To understand these phenomena and processes that ensure our

interrelations with our inner and outer universe, we need a certain degree of rational

knowledge.

Fiinţa umană ca entitate biologică raţională pe Terra deţine în mod dialectic şi calitatea de a cunoaşte în acelaşi mod. Această dublă condiţie

determină spiritul omului la o permanentă incursiune în realitatea propriului său univers interior şi al celui înconjurător. Cunoaşterea include înţelegerea realităţii obiective a proceselor sau fenomenelor la care omul este partener direct sau mediat. înţelegerea este fundamentată pe logică -un corolar al raţiunii- demersul spre adevăr reprezentând un dat al sorţii sale dea fi unica fiinţă raţională pe această planetă, diacronia sa parcurgând etape desfăşurătoare evolutive cu un caracter permanent ascendent ca randament.

Oricum, evoluţia gândirii omenirii confirmă implacabilul destin al fiinţei umane de a continua în spaţiul şi timpul fizic (ce include trăirea biologică) efortul de „ a ştii”.

Definirea omului în cadrul căutării intelectuale de a realiza propria cunoaştere, a conturat şi consfinţit numeroase conţinuturi, care la vremea lor

ofereau fiecare un „randament” ideatic evident mai ridicat prin oferta gnoseologică, epistemologică sau ontologică asupra fiinţei umane.

înţelegerea fenomenelor sau proceselor care se desfăşoară (sau asigură) relaţiile fiinţei noastre în univers (propriu sau din afară) solicită un grad adecvat de cunoaştere raţională în primul rând.

Contemporaneitatea noastră cere ca în această etapă demersurile intelectuale să includă – dacă nu completări sau adăugiri calitative şi/sau

cantitative, – măcar unele clarificări cu potenţial pozitiv. Atitudinea noastră ştiinţifică (asigurată de fayr-play-ul corespunzător acestei atitudinii) include ca necesară definirea termenilor cu care vom „opera” în demersul nostru asupra unui domeniu fenomenologic pe care omul – considerat de noi ca unica fiinţă bio-psiho-socio-culturală – 1-a realizat în decursul diacroniei procesului de cunoaştere şi anume cel al fenomenelor paranormale sau proceselor PSI.

protectis psi2

Cunoscute de când omul aceste fenomene sau procese în care fiinţa sa este implicată în mod exhaustiv, constituie un grup aparte datorită în primul rând caracteristicilor de desfăşurare: fenomene rare, deosebite din punct de vedere al manifestărilor (calitative şi cantitative) şi prin faptul, apoi, că nu au putut până în prezent a fi reproduse integral prin metodologia şi modul de gândire definit ca ştiinţific.

Definirea lor a cuprins multe conţinuturi semantice, explicarea lor de asemenea, nu a putut fi despărţită – până în prezent – de imaginar şi mistic. Ca atare zona de „înţelegere a acestei categorii de fenomene a fost decretată ca aparţinând „supranaturalului” după canoanele ştiinţifice „ortodoxe” operante încă la ora actuală.

Argumentarea noastră proprie în prezentarea fenomenologiei descrise ca „paranormale sau PSI” este de tipul ştiinţifico-logic raţional şi nu pateticomistic, raţionalitatea fiind fundamentul de susţinere. Intr-o atare tentativă de a aborda o înţelegere ştiinţifică a acestui domeniu de sorginte umană plecăm, aşa cum am menţionat mai sus, de la definirea termenilor implicaţi în periplul explicativ al acestui domeniu fenomenologic.

I – O primă aserţiune în paradigma prezentată de noi o reprezintă ideea considerării ab initio a fiinţei umane ca unică fiinţă bio-psiho-socio-culturală, această structură tetralogică constiftiind o modalitate „operaţională” a fiinţei umane ca sistem. Abordarea omului duce la posibilitatea operării cu acest concept în lumina definiţiilor acceptate şi operante actualmente în ştiinţă. Dacă ne referim la apartenenţa omului la sisteme biologice deschise (Berthalamffy) atunci putem opera cu realitatea unei relaţii existente atât intrinsecă entităţii vii (mediului său interior) cât şi cel exterior în care operează informaţional în condiţia desfăşurării biologice a demersului de viaţă.

protectie psi1

II – Dacă ne oprim la conţinutul conceptului de sistem integrat sau integral definirea noastră operantă a termenilor (cu un randament optimal) o

reprezintă aserţiunea că omul ca fiinţă vie reprezintă un sistem „integral” (definită de noi încă din 1973). Calitatea de sistem biologic integral consfinţeşte omul ca fiind unica fiinţă care produce „plus informaţie” spre deosebire de celelalte sisteme biologice subdiacente în starea evolutivă (pe care o putem accepta ca reală). Calitatea specifică de sistem integral, producător de „plus informaţie” consfinţeşte „capacitatea” de a realiza concepte (modele) care nu sunt în desfăşurarea în natură, capacitatea de creaţie, de conştientizare a demersului de suflet ( cu corolarul de credinţă), de comunicare scrisă şi verbală, de posibilitatea modificării a habitusului natural, demersurile sale socio-culturale realizând un univers propriu ideativ cu un conţinut informaţional extrem de eficient pentru statutul său de fiinţă vie.

Toate aceste demersuri susţinute de structurarea de fiinţă raţională are ca rezultat, conturarea unei „dimensiuni” ce structurează la rândul său o altă calitate tot atât de fundamentală şi anume cunoaşterea.

protectie psi2

Această caracteristică a omului reprezintă baza demersurilor sale ideatice în cadrul dinamicii raportului raţiune/cunoaştere (R/C), raportul descris oferind – după concepţia noastră – posibilitatea de explicare a întregii evoluţii de fiinţă bio-psiho-socio-culturală în demiurgul său permanent spre cunoaşterea raţională. Din prezentarea structurii acestei paradigme a omului se remarcă faptul că acesta, deşi deţine în desfăşurarea vieţii sale biologice un randament crescător al capacităţii raţiunii sale, el reprezintă condiţia limitării sale în sensul calităţii entropice la un moment dat. De aceea, diferenţa de nivel între cei doi parametrii fundamentali R şi C al căror raport rămâne diferit de 1, face ca demersurile mai noi să ne determine a accepta unele feedback-uri esenţiale de a fi al omului. Caracteristica parametrului delta R de a rămâne diferită de 0, ne explică în mod raţional, nu pasional-subiectiv, domeniul specific omului – de ce mai rămân unele idei, probleme fenomene, trăiri neexplicate, ne cunoscute nouă la un moment dat sau la o etapă de gândire pe care o analizăm.

In această situaţie considerăm că se află încă, la ora actuală, lumea fenomenelor paranormale (PSI), a căror cunoaştere sau înţelegere a mecanismelor desfăşurate nu a putut fi „acoperită” de modalitatea gândirii umane (considerată ştiinţifică) prin axiomele sau canoanele cu care operează şi a cărui conţinut informaţional nu deţine o entropie adecvată.

III – La ora actuală operarea proceselor biologice – mai ales cele dependente de organismul uman este – mult completată prin implicarea informaţional biologice. Conceptul structural al informaţiei a fost expus de noi într-o viziune sistemică încă din 1982 (Informaţia biologică, Ed. Ştiinţifică, 1982) în contextul poziţionării informaţiei în general ca „ipostază de cunoaştere raţională a materiei” alături de cea de substanţă, energie şi mişcare (nu a timpului ca cea a patra dimensiune) conturându-se schema explicitării trecerii dintr-o ipostază în alta prin procesul, mecanismul sau fenomenul rezonanţei.

protectie psi3

IV – Definirea acestei aserţiuni a cuprins ideea că rezonanţa nu depinde de timp, de spaţiu, de energie, de entropie, de entalpie, având randamentul specific de 100% (C. Neacşu, 1982). In felul acesta ne putem explica existenţa reală, obiectivă, deci cognoscibilă raţional, a trecerii (transferului) între cele patru ipostaze ale materiei fără a fi observată în mod obişnuit de către noi. In acest context definitoriu, explicitarea raţională a unor procese sau fenomene la care participă omul în ipostaza de activator, activat sau mijloc de transfer, capătă parametrii de integralitate în existenţa reală naturală şi supranaturală. Un edificator al procesologiei PSI cuprinde telepatia, telekinezia, levitaţia, clarviziunea, vizualizarea câmpului bioenergetic şi hipnoza, prin implicarea a ceea ce se defineşte drept „puterea gândului”, aceasta fiind de fapt bazat pe mecanismul, procesul sau fenomenul de rezonanţă.

Explicitarea relaţiilor umane în contextul tetralogie de fiinţă bio-psihosocio- culturală bazate pe substratul fenomenologic, face ca imperativul de tip rezonanţă să aducă omului explicarea reală a contextului trăirii biologice de viaţă în zona înţelegerii definitorie, în ideea că ceasta categorie fenomenologică deţine un aspect calitativ şi cantitativ deosebit în comportamentul său în general, cunoscut de omul obişnuit, în care procesele para PSI (în lumina psihotronicii) să nu constituie decât „calităţi” individuale. Aceste calităţi deosebite face ca desfăşurarea lor să aibă loc în condiţii acceptate ca nesemnificativ statistic.

V – Este de acceptat în poziţia noastră că structura biologică prin componenta psihologică specifică nu este generată (coordonată) statistic, orice element, fenomen sau mecanism fiind considerate a se desfăşura ca normalitate după unele modele logice de înţelegere de sorginte statistică. Procesele sau fenomenele PSI care nu se desfăşoară după aceste scheme (logice pentru om) cu eficienţă reală în cuprinsul desfăşurării socio-culturale sunt clasificate după criterii deosebite atribuindu-li-se pecetea de anormalitate. Este clar că procesul reprezentativ al telepatiei asigură transmiterea informaţiei biologice de la un emiţător uman conştient la altul în aceeaşi postură (ca receptor diferenţiat), că psihokinezia sau telekinezia reprezintă focalizarea energetică informaţională de la un emiţător cu potenţial deosebit calitativ, faţă de „normal”, că spectrograma vizuală a aurei reprezintă „o capacitate” proprie unor receptori biologici umani care pot „caracteriza” valori spectrale după criteriile ortodoxe ş.a.m.d.

torus (2)

Măsurătorile sau evidenţierea unor calităţi la unele organisme umane, în acest sens diferenţiat calitativ sau cantitativ, reprezintă astăzi o preocupare de tip ştiinţific al acestui domeniu de manifestare fenomenologică clasificat încă şi astăzi ca paranormal. O dată cu cunoaşterea sau acceptarea unor mecanisme informaţionale biologice cu transpunerea în contextul calitativ sau cantitativ al tehnologiei deţinută de activitatea tehnologică contemporană apare şi realitatea explicitării acestor procese cu răspândire din punct de vedre biologic selectiv. Nu toţi oamenii pot „exprima” sau „conştientiza” această gamă de procese „normale biologic” care au loc în contextul vieţii omului contemporan, în contextul tetralogie al omului, acceptarea corelativ-integratoare-reală oferind soluţii de operare chiar sub aspectul unor metodologii adecvate.

Insuficienţa, la ora actuală a psihotronicii de a „reproduce” sau a stăpânii aceste fenomene sau mecanisme în aceleaşi condiţii ca cele obişnuite (naturale ) se datorează nu numai nivelului energetico-informaţional deosebit ci şi faptului că modelele experimentate – absolut necesare convingerii şi dovedirii acestor fenomene – nu pot fi încă realizate în condiţiile specifice mecanismului lor şi anume a proceselor sau mecanismelor rezonatoare de o asemenea calitate.

Posibilitatea creării unor device-uri care să asigure calitativ şi cantitativ mecanisme sau procese rezonatoare asemănătoare condiţiei umane este încă în stadiul de dorinţă ştiinţifică sau profesională. Rămâne însă condiţia fundamentală a acestor procese care se manifestă în contextul lumii vii şi mai ales al omului de a-şi imagina sau selecta modele tot biologice care să poată fi manevrate sau să răspundă dezideratului experimentatorului.

Realitatea proceselor paranormale este asigurată în perspectiva viitorului apropiat de a deveni instrumente manevrabile pentru desfăşurarea unei vieţi optimale în care fenomenele naturale pot interveni prin interferarea „optimului” dorit de om şi nu în alte scopuri.

BIBLIOGRAFIE

1. C, Neacşu, Sistemul neuroendocrin ca sistem integrator al organismului,

în rev. Progresele Ştiinţei, 1973, 53, 106

2. C, Neacşu, Teză doctorat medicină – IMF, 1980

3. C, Neacşu, Informaţia biologică, Ed. Ştiinţifică, 1982

4. C, Neacşu, Ritmurile biologice, Ed. Medicală, 1989

5. C, Neacşu, Bioritmurile şi medicina, vol. I, Ed. N Şteflea, 1986

6. C, Neacşu, Biotipologia umană şi zodiacul, Ed. Privirea, 2005

7. C, Neacşu, Credinţa – atribut sau necesitate, 20088 (în redacţie)

 

S E C U R I T A T E Ş l A P Ă R A R E

Î N  U N I U N E A E U R O P E A N Ă

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Bucureşti, 17-18 aprilie 2008

Curs Tehnici si Procedee de Protectie si Riposta Psiho-Energetica – CRAIOVA, BUCURESTI, BRASOV

Curs Tehnici si Procedee de Protectie si Riposta Psiho-Energetica

 

DATA:

29-30 IUNIE 2013 – Craiova

20-21 IULIE 2013 – Bucuresti

24-25 August – Brasov

DURATA CURS: 2 zile – 16 ore

LOCATIE : Craiova, Bucuresti, Brasov

TAXA DE CURS: 500 lei

Pentru rezervarea locului se achita 100 lei in avans.

Diferenta de pret se achita inainte de inceperea cursului, la receptie.

Daca se recomanda alte persoane care achita avansul si ulterior participa la curs, obtineti reducere 100 lei la taxa de curs.

Locatia exacta a cursului va fi comunicata pana in data de 28 iunie.

Cazarea poate fi asigurata contracost.

Taxa include cursul, chiria salii, 2 coffee break si 2 mese sau bufet suedez.

NUMAR MAXIM DE LOCURI: 20

NOTA: daca pana la data de 25 iunie nu se rezerva un numar minim de 10 locuri, cursul se amana pana la o data ulterioara. Sumele achitate in avans se returneaza sau sunt luate in considerare in continuare ca rezervare ferma pentru curs, la data inceperii acestuia.

Dupa finalizarea cursului, participantii vor primi Certificate embosate, cu timbru sec si suport de curs.

 

PROGRAM CURS:

Ziua I:

Elemente de Teozofie, Metafizica si Hermetism

Teorie : Metode de Protectie si Riposta Psiho-energetica

Ziua II:

Teorie si Practica: Metode de Protectie si Riposta Psiho-energetica

Curatari, Optimizari Energetice (incluse in curs)

Initieri, Terapie Spirituala, Consiliere (suplimentar, la cerere)

 

CONDITII MINIME OBLIGATORII DE PARTICIPARE:

–         Minim 18 ani impliniti

–         Fara boli emotionale diagnosticate

–         Sa fiti acceptati la evaluarea energetica. Pentru evaluare va rugam sa completati formularul de inscriere de mai jos:

[vfb id=13]

 

CURS PROTECTIE PSI

CURS PROTECTIE PSIHO-ENERGETICA

– la distanta & online –

ACREDITAT INTERNATIONAL

curs protectie psi

DATA INCEPERII: 1 SEPTEMBRIE 2013

 

Cursul se desfasoara la distanta, pe o platforma software dedicata, online. Este necesar sa aveti conexiune internet, computer, camera web, microfon si casti.

 

Cursantii KARANNA LIGHTWORKERS ACADEMY © primesc la absolvire Certificate Acreditate International de IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine). In baza acestor Certificate, se poate contracta o asigurare profesionala si se poate practica / va puteti angaja ca si Instructor sau Terapeut International.

 

CONDITII MINIME OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA CURSURI:

Participantii trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte, pentru a se putea inscrie in cadrul programului  KARANNA LIGHTWORKERS ACADEMY ©:

–         Sa aiba minim 18 ani impliniti

–         Sa nu sufere de boli emotionale diagnosticate

–         Sa fie acceptati la evaluarea energetica. Pentru evaluare va rugam sa completati formularul de inscriere, AICI.

–         Sa accepte Termenii si Conditiile KARANNA LIGHTWORKERS ACADEMY © afisate pe site-ul www.evolutiespirituala.ro  la sectiunea Members / Termeni si Conditii.

 

 

TERMENI SI CONDITII DE ABSOLVIRE A CURSURILOR

La finalul cursului de PROTECTIE PSIHO-ENERGETICA, va avea loc o evaluare si un test individual, iar in urma punctajului obtinut la test, se va elibera un Certificat acreditat international si Certificatul Initierii petru Sistemul Fire Pentalfa Seal ©.

Obtinerea Certificarii Intrenationale depinde de punctajul obtinut la evaluarea finala. Pentru certificare, cursantul trebuie sa obtina minim 85 de puncte din 100.

 

STRUCTURA CURS

4 Module, 16 saptamani

MODUL I – durata 2 saptamani:

Legile Universale si Creatia

MODUL II – durata 3 saptamani:

Legile Meudului (Intruparii)

MODUL III – durata 9 saptamani:

Protecţia Psihoenergetica (PSI) – Teorie si Practica

MODUL IV – durata 2 saptamani:

Initiere si Activare FIRE PENTALFA SEAL © – Teorie si Practica

.

DIN CUPRINS:

Sferele Creatiei

Categorii de Entităţi existente în Univers

Reîncarnarea

Akasha

Vârsta Astrală

Razele Intruparii

Ingeri, Devasi, Zei & Maeştri Ascensionaţi

Categorii şi Tipuri de Atac Psi

Metode de Protecţie Psi:

 1. Metode Energetice
 2. Metode Reiki
 3. Metode Radiestezice
 4. Metode Ezoterice
 5. Metode Angelice
 6. Metode Religioase
 7. Metode Psihotronice
 8. Alte Metode

Tehnici şi Procedee Energeticede de protectie si riposta psiho-energetica

 

Programa detaliata a cursului o vor primi doar participantii, care indeplinesc conditiile amintite mai sus, cei care primesc acceptul nostru la evaluarea energetica si care au achitat cursul integral sau care au achitat prima transa a cursului.

 

TAXA DE CURS:  600 lei / luna

DURATA: 4 luni

SE ACHITA LUNAR, IN AVANS SAU INTEGRAL LA INCEPUTUL CURSULUI.

TAXA DE INSCRIERE LA CURS NU ESTE RETURNABILA.

PENTRU REZERVARI SE ACHITA PRIMA RATA A CURSULUI IN AVANS SAU INTEGRAL.

VA RUGAM SA NU FACETI NICIO PLATA PANA NU SUNTETI SINGURI CA INDEPLINITI CONDITIILE DE PARTICIPARE.  LOCURI : 15

 

Psihotronica – Razboiul Viitorului

Psihotronica – Razboiul Viitorului

“Cine detine informatia, detine puterea” se spune in zilele noastre. Insa poti sa detii o informatie, dar sa nu o poti folosi. Creierul uman este centrul tuturor sferelor de creatie si de simtire, este generatorul de idei, de emotii si reactii, este centralizatorul necesitatilor si senzatiilor incercate de om. Daca acest centru care detine si proceseaza informatia, ultima bariera in calea influentelor exterioare, este influentat cumva, de exemplu electromagnetic, astfel incat, el sa ofere decizia dorita de cel ce urmareste un anumit scop, informatia nu va mai folosi la absolut nimic.

Daca pana acum cele mai puternice si eficiente arme, erau considerate armele de distrugere in masa, cum ar fi bomba atomica, neutronica, hidrogenica, asfel incat pe planeta s-au adunat 27000 de astfel de bombe atomice, care ar fi capabile sa distruga de 12 ori planeta. Anumiti oameni de stiinta si-au dat seama ca asftfel de arme sunt ineficiente si au trecut la construirea de alte arme mult mai sofisticate cum ar fi armele psihotronice, armele geofizice si armele climatronice. Efectul lor poate fi local sau global, cu pierderi controlate.

Armele psihotronice actioneaza asupra psihicului uman alterandu-i starea sa de normalitate.
Intr-un raport descoperit intr-o pivnita la NASA, care dateaza din 1989, s-a aratat ca armatele americane s-au axat pe dezvoltarea unor arme psihotronice, care sa tina in frau masele prin controlarea mintii, impulsuri telepatice si bombardarea cu radiatii, arme care dupa ’90 au fost aduse intr-un mod misterios si in Romania, la sediul central al armatei.

Raportul, intitulat “Bioefectele armelor neletale asupra populatiei Romaniei” prezinta 1256 de tipuri de arme psihotronice cu care romanii sunt tinuti in frau din 1990 incoace, aceasta fiind de altfel si explicatia pentru lipsa revoltelor, rascoalelor, revolutiilor, in randul romanilor dupa ’90.

Acest tip de arme “pot transforma soldaţii trupelor inamice într-o adunătură de zombie uşor manipulabili”.

Exista 2 tipuri de arme: psihotronice si psihotropice.

Armele psihotropice reprezinta o categorie de substante care au aparut de curand. Prin substante psihotropice ,se inteleg compusi naturali sau sintetici promovati pe cale olfactiva, intramusulara, alimentara, capabile de a genera la oameni sanatosi cele mai diferite anomalii psihice sau fizice, de a indeplini cele mai diferite sarcini. Aceste substante genereaza distrugeri psihice si mentale ce se manifesta printr-o schimbare brusca de comportament a omului. Starea de psihoza, generata de anumiti compusi psihotropici sunt analogice imbolnavirii de schizofrenie. Unele din aceste substante sunt capabile sa genereze incapacitatea de coordonare a miscarilor, orbire temporara, surditate, voma, pot brusc modifica tensiunea arteriala. Exista substante ce pot folosite in scopuri militare cu efecte de sedare, relaxare (tranchilizante) care genereaza apatie, indiferenta, letargie, influente negative asupra gandirii, genereaza incapacitatea de a te concentra si de a gandi.

Unele dintre armele psihotronice pot fi studiate in manualele de marketing, in cartile sfinte, in cartile de inspiratie divina a celor mai vechi traditii.

Armele psihotronice reprezinta un complex de influente prin intremediul carora se distruge sistemul nervos, inima, vezica biliara, pancreasul, ficatul, genereaza o dischinezie artificiala a cailor biliare, a organelor sexuale si urinare, a tractului intestinal, desincronizeaza si franeza activitatea cerebrala, picioare permanent incordate, a spatelui, rinichilor, gat, incheieturi, distruge dantura, infecteaza organismul cu microbi, virusi, stafilococi, streptococi, asfel, scopul final al armei este de a distruge omul sau de a-l schilodi.

Se modifica infatisarea, se atrofiaza muschii picioarelor si a spatelui, distrug tendoanele iar in cele din urma, omul se misca greu si cu greu isi stapaneste mainile.

Arma psihotronica, este una de natura oscilatorie si din acest motiv, infuentele ei se raspandesc pana la aparatura electronica. Astfel, pot fi vizibile defectarea televizorului, radioului, magnetofonului, frigiderului sau a telefonului. Un efect mai slab al acestor arme se manifesta prin modificarea culorilor la tv.

Complexul oscilatoriu al armelor psihotronice poate genera ca efect aparitia in numar mare, in apartamente a gandacilor de bucatarie, plosnite sau alte insecte. Numarul mare de astfel de insecte, aparute in casa prin efecte oscilatorii, produce un foarte mare discomfort psihic deoarece ele pot fi gasite pretutindeni, in dulapul cu haine, alimente, haine, debara, etc, ceea ce produce intr-o anumita perioada de timp un discomfort si un stres psihoemotional destul de puternic omului. Procesele oscilatorii ale armelor psihotronicee impiedica omul sa faca curat, sa renoveze apartamentul, sa se ingrijeasca, sa vorbeasca si sa se alimenteze.

Clasificarea armelor psi

1. In functie de scopurile si aplicarea acestora in domeniul potitic, economic si militar.
– arme strategice, tactice si individuale

2. In functie de strategie si tactica de aplicare
– arme ofensive
-arme defensive

3. In functie de factorul energetic
– arme subliminale (sub pragul perceptiv), extrasenzitive si informative (nu energetice)
– biocampuri electromagnetice slabe si alte forme de radiatii
– campuri psihice puternice de grup (mase de oameni)
– campuri coerente energetice foarte puternice capabile de a provoca dezastre ecologice la scara mare
– mijloace topologice de denaturare a caracteristicilor spatiu-timp

4. In functie de zona de influenta asupra obiectelor vii
– senzoriale
– extrasenzoriale cu impact asupra sistemului de perceptie
– psihokinestezice cu efect asupra aparatului locomotor si implcit se ingreuneaza deplasarea
– influente extrasenzoriale imperceptibile cu efect asupra capacitatii decizionale

5. In functie de timpul de actionare
– pe termen scurt si reversibile
– pe termen lung
– ireversibile si patologice

6. In functie de finalul actiunii:
– neletale si letale

7. In functie de sistemul de control:
– controlabile din directia inductorului sau generatorului la comanda
– incontrolabile

8. In functie de raza de actiune:
– locale, raza scurta de actiune, teritoriale cu raza de actiune pana la un km.
– raza medie de actiune pana la 10.000 km
– raza de actiune globala, planetara

9. In functie de viteza de raspandire:
– lente, cu viteza redusa (epidemiile, panica)
– rapide care actioneaza cu viteza raspandirii undelor electromagnetice
– instantanene, cu actiune fulgeratoare, supersonice

10. In functie de tinta propusa:
– orientate catre o singura persoana
– un grup local de persoane
– o masa de oameni (demonstanti, unitate militara, etc.)
– lumea animala, lumea vegetala, rauri, lacuri, ape in general
– alimentatia, imbracamintea, materiale
– tehnica militara
– sisteme de calcul electronice (pc, retele, servere, etc.)
– constructii si cladiri industriale sau de locuit
– mijloace de transport si comunicatii

11. In functie de canalul de raspandire
– fortele apararii nationale
– alte sgtructuri de putere: spionaj/contraspionaj
– prin organizatiile de protectie a mediului
– organizatii si intreprinderi medicale
– prin evenimente cultural-artistice organizate in masa
– structurile criminale si mafiote
– mediu de afaceri
– organizatii de management si vanzari
– prin sistemele de eductie si instruire
– sectrorul privat si alte canale

Categorii de arme psihotronice:

1. Oficial, armele psihotronice (ce au la baza ultrasunet), au fost utilizate ca mijoace pentru imprastierea demonstrantilor in tarile Europei si Americii inca din anii 50. Este adevarat ca aceste arme in acea perioada nu purtau denumirea de psihotronice.

2. Arme psihotronice pe baza de radiatii cu frecventa extrem de inalta care se incadreaza in lungimi de unda milimetrice, cuprind diapazonul dintre 30ghz-300ghz. O astfel de arma, poate intr-un mod ascuns, sa distruga la distanta anumite centre ale creierului, poate declansa distrugerea sau oprirea completa a oricarui sistem vital. O asfel de arma nu este utilizata cu acelasi scop ca si armele de distrugere in masa. Atunci cand puterea armei este mai mica, poate distruge un singur om pentru ca efectul sa fie maxim victima trebuie sa se afle singura in apartament, de dorit sa stea intins, relaxat si sa nu se miste, deoarece in acest mod poate fi distrus doar un singur centru dorit. (ex. Inima)

3. O alta categorie de arme psihotronice sunt cele care care functioneaza in baza frecventelor ultradecimetrice si care cuprind paleta oscilatorie de la 300 mhz-3ghz. Lungimea de unda este de la un metru pana la 10 cm. O asfel arma poate penetra profund organismul omenesc si ca rezultat poate activa sau genera celule cancerigene, asfel incat peste o perioada de timp, omul in mod natural moare de cancer. O astfel de arma nu este capabila sa distruga instantaneu o victima (putin si des) precum arma de foc. In schimb, rezultatul mortii pare intotdeauna a fi unul natural.

4. Arme psihotronice care se bazeaza pe radiatii si frecvente superioare precum cupturol cu microunde cu frecvente de 3000 mhz. Acestea sunt cele mai puternice unde aproape identice cu cele din cuptroul cu microunde. In calitate de intiator al acestor unde foarte eficient pot fi folosite cablurile telefonice, tv, telefonul, armele antiincendiu, retelele radio. O astfel de arma indreptata care un om sau mai multi, de regula genereza spasme ale picioarelor, arsuri in talpa, dureri in urechi, intepaturi in ochi, pocnituri in capul care vajaie, voma si dureri de cap. Emitatorul trebuie sa fie in apropierea victimei, emitatorul nu trebuie sa aiba dimensiuni mari si nu trebuie sa fie foarte puternic. Daca doza unei asfel de arme e prea puternica, victima, se prajeste exact ca un sandwich in cuptroul cu microunde.

5. Arme psihotronice bazate pe ultrasunete – functioneaza pe lungimi de unda de aproximativ 0.017 metri- frecventa mai mare de 30khz. O asfel de arma poate fi utilizata pentru inhibarea sau franarea sistemului imunitar al organismului. Oamenii de stiinta, afirma ca ultrasunetul poate opri brusc inima oricarui om iar inteparea anumitor zone ale creierului cu ajutorul ultrasunetelor, poate sterge din memorie anumite amintiri dorite.

6. Armele care functioneaza in baza radiaatiilor infra sonice. Lungime de unda 17m cu frecventa mai mica de 17 hz. Cel mai periculos diapazon este considerat cel de la 6hz-9 hz. In acest interval, omul simte cum ii va exploda creierul. Un sunet cu o asemenea instensitate, genereaza voma, sunete in urechi, deformarea si distrugerea vederii, o frica neconstientizata. O astfel de arma poate fi cu usurinta folosita ca arma de distrugere in masa. Pe acelasi principiu, functioneaza o multime de aparatura civila, cu efecte mai mici, orientate spre sperierea cainilor, sobolanilor, alte animale. Unele dintre astfel de tehnologii se pot cumpara liber, se monteaza pe automobile, cu scopul de a genera unde specifice in jurul masinii in vederea sperierii animalelor de nu sari in fata masinii.

7. Arma care foloseste cel de-al 25-lea cadru. Arma a fost folosita de Stalin si Hitler cu succes. In ultima perioada de timp, s-au adus imbunatatiri remarcabile acestui principiu iar noile descoperiri a fost folosite cu succes in Cecenia.

Ochiul nostru este construit in asa fel, incat filmul este posibil numai datorita inertiei perceptiei, cu alte cuvinte vitezei de excitare a receptorilor. Daca montam cel de-al 25-lea cadru cu o anumita imagine, atunci 1/25 secunde va aparea o imagine. Daca imaginea va fi foarte luminata, o vom vedea si ne va deranja, oarecum o vom percepe ca un mic blitz pe ecran. Daca va fi prea intunecata in comparatie cu celelalte 24 de cadre, aceasta nu va fi remarcata, deci va deveni ineficienta. Daca cel de-al 25-lea cadru intruneste anumite conditii de fond general, atunci el va fi perceput rapid de ochi, aruncat in subonstient si va genera efecte (dorinte, afecte, dispozitii, etc), O buna parte din armele psihotronice nu sunt facute pentru a omori, sarcina lor este de a produce infuente de cele mai diferite tipuri cu cele mai diferite scopuri. Din acest motiv, multi oameni de stiinta au tendinta sa le numeasca mijloace de influenta psihotronica sau psihotropica. Aparitia acestor arme a fost posibila, numai in urma dezvoltarii cunostintelor in domeniul psihicului uman, a medicinii, educatiei, instruirii. Al 25-lea cadru nu este o arma ci este o psihotehnologie, un instrument de producere a influentei asupra multimii (ex coca cola). De foarte mult timp este cunoscut faptul ca multiumea, reprezinta ceva ce detine propriile legi, propriile valori, moravuri, etc. Nimerind in multime, omul inceteaza sa mai fie un individ independent, indiferent de dorinta lui. O explicatie clara, nu exista asupra acestui fapt, desi ipoteze exista destule. Astfel, masa este un pseudo organism cu care poti coincice si caruia ii poti sugera si induce anumite stari prin intermediul muzicii, folosind al 25-lea cadru, sloganurilor, imaginilor, fricii, sentimentelor, trairilor. Exista posibilitatea ca multi dintre voi ati avut sentimentul de unificare, contompirea la anumite concerte, mai ales daca traiti aceleasi sentimente cu cei din jur. Aceasta psihotehnologie care poate fi considerata arma, este de mult folosita de cei mai diferiti manipulatori, constructori ai piramidelor financiare si al altor sisteme piramidale. Majoritatea dintre ele au fost descoperite intamplator, si au avut drept scop, binele omului (pentru a dezvolta invatarea, memorarea, etc.)

Armele psihotronice sunt folosite cu succes in sistemul de aparare nationala a Ucrainei, Israelului, Rusiei, Frantei, Belgiei, Germaniei, Canadei.

Psihicul omenesc poate fi influentat destul de usor, iar acest lucru ni-l poate spune orice psihiatru. Este suficient sa gasim locul vulnerabil. Fiecare om are ceva de genul “NU STIU SI NICI NU VREAU SA STIU”.

Cateva exemple:

Sugestia acustica 

– metode si mijloace de transmitere a informatiei direct in subconstient, evitand constientul prin intermediul stimulilor auditivi subliminal. Radacinile acestor tehnici se ascunde in negura timpurilor. Ele sunt strans legate de aparitia graiului la om, deoarece primele cuvinte erau mai mult legate de sugestie decat de sens.

Exista 3 metode:

– prezentarea stimulilor auditivi subliminal pe fondul unei informatii auzite (perceptibile – muzica);
– mascarea mesajului de comunicat subconstientului prin metoda franarii acestuia. Inregistrand o linie melodica, in spatele ei se ascunde o fraza, care este rostita cu incetinitorul. Fraza trebuie repetata de 10-15 ori pentru a avea efect. Chiar daca fraza ascunsa, in spatele liniei melodice, a sunetelor, receptorulului ii va apare in scurt timp ideea ascunsa ca fiind proprie si obsesiva.
– mascarea spectrala pe linia melodiilor clasice

Cercetari in aceasta directie:

– exista diapazoane acustice cu lungimi de unda proprii fiecarui organ, tesut, celula a fiecarui bio-obiect
– exista posibilitatea de a utiliza rezonantele acustice si manifestarile lor in sensul de a actiona asupra bio-obiectelor.
– exista posibilitatea utilizarii stimulilor auditivi subliminali
– exista metode si tehnologii legate de audiosugestie: mascarea spectrala, utilizarea muzicii, cd-uri, dvd-uri.

Proprietati:

– om-audiotehnica-om
– informatie subliminala, mascarea spectrala
– influenta asupra unui individ sau asupra unui grup de oameni
– sunt relativ usor de demascat din punct de vedere tennic
– au un nivel inal de cercetare si de realizare

Biovirusul

– sunt virusi sau softuri pentru calculator, ce au functia de a modifica psihicul operatorului. Ex. de virusi RAVEON, V666, V2SR-23876, Brain Blaster

Blitz crig

– reprezinta un sistem complex de arme computerizate. Creatorul lor este Future Vision Grup din Santa Fe. Componenta de baza o reprezinta virusii de computer. Poate ataca si calculatoarele care nu sunt conectate in retea deoarece tehnologia functioneaza la un nivel mai scazut decat electronii sau particulele elementare.

Cu ajutorul acestei arme, inamicul poate fi strivit, deoarce razboiul poate fi oprit inainte ca el sa poata incepe.

Arme care pot actiona asupra fiecarui individ in parte de pe planeta

– aceste arme sunt numite arme de retea (telefonie, etc.)

Sugestia vizuala

– mijloace si tehnici de transmise a informatiei, neconstientizate, telespectatorului. Prima demonstratie experimentala a fost facuta in 1960.

Metode:

– al 25-lea cadru
– prezentarea de imagini diferentiate

Caracteristici:

– om-videotehnica-om
– 25-lea cadru
– prezentarea de informatii vizuale prin imagini diferentiate
– actiunea individuala sau de grup
– este relativ usor de descoperit prin instrumente tehnologice
– un nivel inalt de cunoastere, cercetare si realizare

Aparatura si tehnologie acustica cu raza mare de actiune (LRAD- long range acustic device), reprezinta arme de control al multimii, descoperita de catre American Tehnology Corporation. Arma a fost descoperita in 2000 si prima ei functie a fost de a pazi corabiile de atacul teroristilor si piratilor cat si importiva demonstratiilor antimilitare. Arma este inofensiva pentru membrii echipajului deoarece ecoul nu exista in mare. Utilizeaza sunete de oscilatii mici pentru a nu traumatiza urechea. Pentru influenta asupra oamenlilor se foloseste sunetul. LRAD afecteaza oamenii cu un seunet a 150 decibeli, ca si comparatie, motorul cu reactie a unui avion scoate 120 de decibeli iar sunetul de 130 decibeli poate distruge complet aparatul auditiv al omului. Toata aparatura cantareste 120 de kg si produce sunete sub un unghi de 130 grade. Raza de actiune cu eficeinta maxima se situeaza intre 90-270 metri.

Arcanul 

Modalitate si tehnologie ce-i permite constiintei si subonstientului sa se scilizeze treptat pe o anumita actiune si aceasta actiune devine functionala si programabila chiar si atunci cand se inceteaza influenta asupra omului.

Se foloseste sub forma de voci, sunete, cuvinte, ordine, mascate sub diferite sunete pe care nu le percepe constientul, dar pe care subonstientul de cuprinde in totalitate. Constiinta omului, rapid ajunge la o framantare interioara si incearca un “ce este asta” din partea subonstientului. Subonstientul nu rasunpde insa in nicu un fel deoarece el nu-si poate explica ceea ce stie. Omul, intra rapid intr-o stare asemanatoare cu aceea in care nu-si poate aminti ceva. O framantare interioara.

Apar asociatii cunoscute si neplacute; apar imagini cunosucte dar neplacute.

Metode de aparare impotriva ARCANULUI

– aluminium foil deflector beanie AFDB – reprezinta o caciula construita din 5 pana la 15 folii de aluminiu, ce are ca scop apararea impotriva influentelor psihotronice. Este considerata o metoda de aparare ieftina si putin eficienta. Oamenii de stiinta din domeniu, considera ca o astfel de caciula, intr-adevar poate apara creierul uman de astfel de influente negative cum ar fi campurile electromagnetice, altor influente ce vin din parte calculatroului si a altor aparate electrocasnice cat si alte metode distale de dirijare a constiinte.

Implantul dentar

Metoda a fost inventata de Adrija Puharich la comanda FBI. Din 1932 pana acum, odata cu inceperea proiectului Moonstruck, implanturile au fest efectuate atat in dinti cat si in creier. Implanturile pot fi facute cu acordul victimei, in taina, cat si farul acordul lui.

Jocurile cu povesti

Are un caracter distractiv sau ludic, orientata catre deformarea psihicului in directia dorita. Omul se arunca mult mai rapid si mai usor intr-un joc, fara sa intelega proprietatile sugestive ale jocului, metodele si mecanismele de distorsionale a eu-conceptie in urma jocului.

Mafia drogurilor, investeste multi bani in crearea realitatii virtuale incercand astfel sa creeze un drog de clasa superioara, cu efecte mult mai puternice decat heroina sau LSD. In creierul celor care joaca, apar: fantome, vise, frici, crize de epilepsie, cosmaruri, atacuri de panica. 

Foarte multi oameni, dupa astfel de jocuri au ajuns la spital cu traume psihice foarte serioase.
Creierul omului nu are aparare genetica impotriva modelelor de comportament in lumea infernala a combinatiilor computerizate, sintetizate din imagini artificiale, sunete, si culori; se sterge foarte usor granita intre adevar-minciuna, real-ireal, autentic-fals si prin urmare omul ajunge in lumea de “dincolo de oglinda”.; se dezvolta stresul, emotii negative, iluzii, halucinatii, placeri patologice si comportamente deviante.

Carcateristicele jocurilor pe calculator:

– rezolva sarcinile sugestive avand in fata un operator constient absolut de actiunile sale
– metoda realitatii virtuale prin scufundarea in abisurile psihicului uman, ii ajuta sa conduca eficente cu subonstientul uman
– realitatea virtuala este utilizata pentru profilaxia stresului, detensionarea emotionala si profesionala, selectia oamenilor pentru selectie (ex. auto), cresterea aptitudinilor profesionale (aviatori, simulator)
– exista amenintarea aparitiei unui drog mult mai complex, usor de raspandit, drogul tehnogen.

Influenta negativa a jocurilor:

– cufunda jucatorul intr-o lume a violentei,
– indeparteaza jucatorul de lumea reala,
– jucatorii de cele mai multe ori primesc arme din cele mai performante iar inamicii de regula primesc arme rudimentare (ex: jucatorii rusi primesc arme americane iar rusii sunt prezentati ca avand arme rudimentare)
– distrugerea propriei patrii la jucatori, genereaza un sentiment euforic
– fanatul multimedia nu mai are nici un interes fata de lumea reala.

Arma informationala

Reprezinta tehnici si mijloace de influenta informationala asupra tehnicii si oamenilor cu scopul de a rezolva problemele partii infuente.

Tipuri de arme informationale:

– mijloace si tehnologii, echipamente de inalta precizie, de pozitionare a tuturor mecanismelor care emit in spectrul electromagnetic si distrugerea lor (ex. ai telefon, te localizeaza si te distruge)
– mijloace, tehnologii si echipamente cu impact asupra componentelor de echipament eclectronic.
– mijloace de a influenta procesul de transfer de informatii
– mijloace de propaganda si dezinformare
– arme psihotronice

RADISON – reprezinta o arma distala si genereaza fara nici un contact asupra subiectului o stare de somnolenta si pierdere a constiintei. Efectul se produce de la un minut pana la 7 min. Arma poate fi aplicata unui individ, unei mase de oameni, unui teritoriu intreg. Arma se afla in dotarea serviciilor secrete.

Concluzii:

Studiind si alte materiale, concluzia este ca armele PSI exista de mii de ani. La inceput ele erau simple si cu efecte mai mari sau mai mici, de scurta sau de lunga durata. Astazi, armele PSI au capatat o dezvoltare sustinute stiintific si au capatat puteri nebanuite pentru omul de rand. Statul, care va indeplini sau va descoperi cea mai puternica arma PSI, controlabila, reglabila, va primi o superioritate inimaginabila asupra inamicului sau chiar asupra intregii lumi. Nici macar detinerea in forma de monopol a armeleor nucleare nu poate oferi o superioritate atat de mare. Castigul, in urma unei astfel de descoperi facute de o tara, va fi colosal. Cele mai multe cercetari in directia armelor PSI se efectueaza in Rusia, SUA, Germania, Belgia, Olanda.

Arma PSI este orientata catre distrugerea realitatii, care a devenit cotidian. Metodele folosite intr-un asemenea razboi sunt reprezentate de “psihozombare”, cercetarea profunda a psihicului uman si psihocorectia (influenta oreintata, controlata, asupra psihicului). Astazi, tehnologiile PSI sunt activ utilizaate in spionaj, in sferele diplomatice si in sistemele de guvernare a diferitelor state. Exista tehnologii sunt legalizate si sunt date spre cumparare cetatenilor. De ex. in 1985 americanii au desecretizat una din armele lor militare – metoda cunoscuta ca programare neruolingvistica. Esenta acestei tehnologii consta in aceea ca operatorul introduce interlocutorul intr-o stare de hipnoza usoara iar apoi, neobservabil incepe sa manipuleze cu anumite fraze, intonatie si ganduri. 

Colaboratorii serviciilor secrete si agentii FBI, a departamentelor de stat SUA in mod obligatoriu trec prin cursuri de NLP. Aceste deprinderi sunt activ utilizate in timpul tratativelor, negocierilor si recrutarilor de personal. Alaturi de toti liderii din G7 exista consilieri pentru tehnici NLP. Operatorii NLP sunt foarte activi la intalnirile internationale si in timpul pregatii acestora. Metoda este urmatoarea: un operatoror NLP experimentat intra cu dvs intr-un dialog lejer dupa care poate sa va “oblige” sa va ridicati, sa va luati hania, sa va duceti pana la magazinul de tigari, sa luati 2 pachete de tigari, sa va intoarceti si nu veti tine minte nimic. Veti ramane surprinsi de unde au mai aparut pe masa inca 2 pachete de tigari. Tot sub influeneta metodelor NLP omul poate incepe a vorbi despre cele mai secretizate informatii, sa faca declaratii neasteptate, sa-si piarda autocontrolul.

Desecretizand metoda PSI – NLP, militarii USA au dat un instrument eficent pentru manipulare in mana persoanelor private dar astfel si-au asigurat un sistem multilevel de cautare si selectie a cadrelor. 

Astazi in lume exista aproximativ 30 de organizatii internationale si 50 nationale de centre deschise pentru pregatirea persoanelor fizice in vederea stapanaii tehnicilor NLP. Formele si metodele de recrutare a persoanelor cu capacitati psihice extraordinare reprezinta cea mai mare si importnata problema a tuturor institutelor vestice. Astazi, practica NLP este raspandita in structurile business, este luata spre inarmare si in lumea criminalitatii, este pe larg utilizata in activitatea organizatilor extremiste.

Sistemele acustice asa numitul “semnal inteligent”, mijloacele optice cu diapazoane vizibile si invizibile, sistemele de biorezonanta, sistemele cu radiatii radioctive de mica putere, manipularea prin intermediul mirosurilor, manipularea prin intermediul elementelor chimice adaugate in produse de cosmetica, alimente, intretinere, toate la un loc reprezinta componentele celor mai noi arme PSI.Sursa: www.sfatulbatranilor.ro

PROTECŢIA MAGICĂ

PROTECTIA MAGICA

 
Introducere
     Înainte de a citi acest document, vă rugăm să înţelegeţi că a fost  scris pentru o varietate de oameni curioşi şi foarte interesaţi, începători şi moderaţi, precum şi pentru unii mai avansaţi în cunoaşterea tainelor magiei.
     Câteva din tehnicile descrise de noi nu trebuie încercate de persoanele neiniţiate sau începătoare .
     Nu spunem asta pentru a face pe cineva să se simtă inferior, dar trebuie să vă prevenim, spre binele vostru, că o parte dintre ele sunt tehnici care cer îndrumare din partea unui iniţiat sau a unei fundaţii specializate în aceste proceduri fundamentale şi practici deosebite.
     Includem acest avertisment deoarece ştim că mulţi începători nu vor fi pregătiţi pentru a parcurge aceste proceduri, dar cum tentaţia lor va fi mare nu putem spune decât că îşi asumă deplina responsabilitate .
     Protecţia energetico-informaţională este o disciplină care trebuie studiată, practicată şi învăţată.
     Atâta timp cât o veţi învăţa corect şi veţi acumula noi cunoştinţe veţi progresa voi înşivă şi vă veţi dezvolta abilităţile şi capacităţile paranormale, veţi reuşi să faceţi mai multe lucruri minunate în viaţă.
     Ceea ce considerăm noi ca tehici mai avansate ale protecţiei magice sunt cele care necesită multă practică în manipularea energiilor şi în lucrul cu Astralul .
Ce este protecţia magică
 
     Protecţia magică este ştiinţa de a ne proteja pe noi înşine şi spaţiul înconjurător de infestările şi atacurile malefice, este matricea energetică a forţelor universale acordate la dorinţa proprie, rezultând astfel un scut etheric pe toată suprafaţa şi în Canalul energetic din jurul nostrum.
     Protecţia energetică biofotonică şi electromagnetică se aseamănă cu sistemul electronic de securitate şi supraveghere pus în case şi în jurul curţilor voastre.
     Protecţia defensivă vă poate preveni de apropierea primejdiei, vă poate ajuta să intensificaţi apărarea şi să ţineţi pericolul  cât mai departe.
     Protecţia energetică poate îmbrăca mai multe forme: pur-mentală, ritualistică specializată, fizică sau orice alte combinaţii ale acestora.
     Fiecare formă de protecţie are avantaje şi dezavantaje în funcţie de mijloacele folosite şi timpul necesar pentru procedură .
      Aceste forme ale protecţiei energetice sunt numai câteva posibilităţi pe care le puteţi alege şi reprezintă o selecţie din scrierile despre acest subiect .
 
De ce avem nevoie de protecţie
 
     Protecţia energetico-informaţională este esenţială pentru oricine aspiră la practica magiei şi radisteziei şi la subiectele raportate la acestea.
     Oricare practicant al Magiei, ca slujitor al Luminii, poate avea potenţialul să atragă influenţele negative, care vor încerca să-i oprească munca sau progresul.
     Datorită potenţialului său energetic crescut, a investigaţiilor şi cercetărilor pe care le face, Magicianul declanşează impulsuri generatoare de evenimente uneori, şi poate determina redirecţionarea unor energii negative spre el, provocând entităţile  malefice.
    El poate, să-şi orienteze, fără să ştie, propriul potenţial către un spaţiu cu o puternică încărcătură negativă .
     Numai cu gândul ar putea face o asemenea imprudenţă.
     Sărăcia de care se lovesc oamenii, lăsându-se influenţaţi de emoţiile lor negative, inducţia acestora asupra lor, generând teamă, frică, spaimă, îngrijorare, face ca spaţii întinse din jurul lor să capete o vibraţie negativă .
     Şi dacă, în deplasările voastre, un spaţiu cu energii negative vă cuprinde, iar din interiorul acestuia vă atacă entităţile malefice, starea de frică se instalează automat, fără să vă daţi seama .
     Emoţiile şi trăirile negative atrag entităţi care se hrănesc cu asemenea energii şi apoi vor promova condiţiile dominaţiei lor asupra simţurilor celor atacaţi, inducându-le stări similare în continuare.
      Construcţii şi imobile ridicate în vecinătatea unor zone intens negative, numite şi spaţii maleficizate, se pot întâlni oriunde în preajma închisorilor, a locurilor unde s-au săvârşit crime, accidente, catastrofe, lângă cimitire, spitale şi ospicii de nebuni etc.   
      Este de aceea imperativ să cunoaşteţi cum să vă autoprotejaţi de influenţa unor forţe atât de negativ-malefice .
     Potenţialul de opoziţie la forţele negative este la un iniţiat mult mai puternic decât la celelalte persoane, acest potenţial putând să crească la ei odată cu dorinţa ca aceasta să se întâmple.
     Este important să cunoaşteţi că prin protecţia magică veţi deveni şi voi mai acordaţi cu Universul şi energiile benefice care vă înconjoară, care vor deveni tot mai puternice şi vor determina o creştere a vibraţiei straturilor energetice ale spiritului, sufletului şi trupului vostru fizic .
     Forma voastră astrală va începe să strălucească mai puternic odată cu accesarea porţilor de vibraţie astrale şi posibilitatea de a fi văzuţi şi atacaţi de spiritele malefice va descreşte .
     Un spirit luminos care-şi creşte vibraţia nu poate fi văzut şi atacat de un spirit inferior .
     Dacă nu cade în patima beţiei, drogurilor sau nebuniei, un om raţional nu poate fi atacat chiar aşa de uşor de forţele malefice .
     Dacă vom pătrunde în tainele radiesteziei, vom afla mai multe despre entităţile din jur, atât cele benefice şi luminoase,cât şi cele întunecate şi malefice.    
     Entităţile pot fi împărţite în trei categorii după intenţia lor : bune (pozitive, luminoase), neutre şi rele (negative, malefice).
     În viaţa de fiecare zi întâlnim diferiţi oameni, în drumurile noastre, unii cu spirit pozitiv alţii cu spirit malefic, de aceea, posibilitatea de a întâlni ceea ce e rău ar trebui să ne îngrijoreze .
    Entităţile din trupurile omeneşti se împart la rândul lor în bune şi rele, şi stratificările şi ierarhiile există în ambele tabere, în sus şi în jos.
    Pentru ca răul să nu ne afecteze, este bine să cunoaştem cum anume să reacţionăm pentru a fi mult mai bine pregătiţi în stările de necesitate.
     De-a lungul activităţii  învăţăm să depistăm şi să recunoaştem aceste categorii de forţe şi cum anume să le evităm pe cele dăunătoare.
     Atunci când veţi întâlni o entitate negativă, chiar dacă veţi putea comunica cu ea, să nu o faceţi, să mergeţi înainte, pe drumul vostru, să o ignoraţi, iar dacă vă veţi simţi ameninţaţi, să luaţi o poziţie de apărare, să faceţi o analiză rapidă şi să aflaţi cu ce anume vă confruntaţi, ca mai apoi să chemaţi rapid ajutoare din Astral .
     În cele mai multe cazuri nu trebuie să atacaţi, să agresaţi aceste entităţi, mai ales în situaţia în care lucraţi pentru alte persoane, deoarece contraatacul lor poate fi deosebit de periculos, iar loviturile întoarse să vă afecteze clienţii.
     Protecţia magică poate fi considerată ca o artă marţială , despre care învăţând, puteţi afla cum să vă apăraţi la nevoie, în orice situaţii, folosind chiar şi formele ofensive cele mai  potrivitec : există tactici şi strategii mai multe de a ataca, apoi de a te retrage pentru a contraataca şi a învinge .
     Tehnicile de apărare prezentate aici vă vor ajuta să păstraţi la distanţă forţele negative şi chiar să scăpaţi de ele .
FORMELE SI INSTRUMENTELE
PROTECTIEI MAGICE ANTIMALEFICE
                   
Formele protecţiei antimalefice
 
     Protecţia Magică poate fi aspectată şi împărţită în două : fizică şi non-fizică .
     Protecţia non-fizică implică modelarea şi transformarea energiilor într-un scut şi a le aduna în jurul nostru, a obiectelor şi a locuinţei noastre sau a altor persoane, într-o sferă de protecţie .   
     Protecţia fizică implică folosirea cristalelor, ierburilor, simbolurilor, talismanelor, pantaclelor cu pentagramă şi hexagramă, obiectelor consacrate etc. pentru asigurarea energiilor protectoare persoanei respective şi spaţiului său locuibil .
Protecţia non fizică 
 
     Această formă de protecţie vă ia cel mai puţin timp pentru pregătire şi include mai multe forme instant pe care le puteţi utiliza dacă aţi fost prinşi cu garda descoperită.
     Vă ia cel mai puţin timp pentru a vă proteja la nevoie, dar foarte multe antrenamente atunci când veţi avea timp.
     Câteva dintre aceste tehnici pot fi folosite ca arme ofensive dacă nu aveţi altă cale
     Este bine întotdeauna să evitaţi o confruntare şi în cele mai multe cazuri, dacă aveţi scutul energetic de protecţie activat, multe entităţi vă vor lăsa în pace .
      Dacă nu este momentul să luptaţi, treceţi mai bine în apărare .
Cum să ne rugăm
 
     Unul dintre corifeii pozitivismului francez Emile Coue` a înfiinţat o clinică la începutul sec. XX  şi i-a învăţat pe pacienţii săi să se autotrateze prin pozitivarea gândirii şi trăirilor proprii cunoscându-se bine  rolul deosebit al subconştientului în înregistrarea, şi transformarea programelor individuale .
     Autoprogramarea se referea la o mantră simplă, repetată de mai multe ori la nevoie :
 
     ,, Sunt tânăr/ă, puternic/ă, optimist/ă, armonios/ă, fericit/ă, sănătos/ă, benefic/ă . Mintea mea este limpede, puternică şi clară .
       De la o zi la alta sănătatea mea este tot mai bună – sunt perfect sănătos/ă .
                                                                                           Emile Coue`
 
    Iată cum se produc minunile prin autopozitivare !
 
   Citind cu atenţie psalmul 133 sau 134 din Biblie , depinde ce ediţie este aceasta, învăţăm cum anume să ne rugăm :
 
 ,,  1 . Iată acum binecuvântaţi pe Domnul…
    2. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.
   3. Te va binecuvânta Domnul din Sion. Cel ce a făcut cerul şi pământul ”.
   ,,Şi cum anume să ne rugăm Doamne ? ”, L– a întrebat unul dintre apostolii săi pe Iisus Hristos într-una din zile .
     ,,Aşa să vă rugaţi, prinTatăl nostru “…a fost răspunsul .
Sfera de Lumină
     Sfera de Lumină este una dintre metodele de bază rapide între tehnicile de realizare a scutului energetic de protecţie, care implică doar efortul de gândire.
     Sfera de lumină se face pe structura biocâmpului vostru şi va fi atât de puternică după cât veţi reuşi voi să o creaţi cu puterea gândului vostru, şi va depinde şi de calitatea energiilor puse în ea .
     Sfera de lumină aurie, roşie, verde, indigo, albastră, albă, neagră sau invizibilă este o extensie a formei voastre aurice iar metoda ei de creare şi de activare este foarte simplă .
      Vizualizaţi-vă propria persoană şi imaginaţi-vă, dacă nu vedeţi culori, un punct de lumină alb în centrul imaginii, gândiţi-vă cum acest punct luminos creşte şi vă depăşeşte corpul fizic, pe care apoi îl înconjoară şi se transformă într-un impenetrabil scut/sferă prin care nimic nu poate trece sau intra fără acceptul şi voinţa voastră.
     Mulţi iniţiaţi poziţionează pe această sferă de lumină oglinzi către exterior .
     Cei mai experimentaţi iniţiaţi se leagă de înalturie astrale cu un canal de lumină asemănător unui con subţire, din vârful căruia coboară o rază de lumină care amplifică sfera în care s-au izolat, invocând Lumina :
 Invoc Lumina Cristului lăuntric
Sunt un canal curat şi perfect
Lumina-mi este călăuză
     ,,Nors tane ramn lon pur sanor lon si sor nor !  – este invocaţia spiritului întrupat la adresa călăuzei sale şi a spiritelor luminoase din Astral, ca acestea să vină să-l salveze de la necaz .
     Este extraordinar şi minunat, nu-i aşa !
     Pur şi simplu, cu mintea voastră aţi reuşit asemenea performanţă.
     Atunci când vă rugaţi la Dumnezeu, voi înşivă deschideţi prin credinţa voastră un canal de lumină care vă activează spiritul şi sufletul .    
     Când veţi experimenta această tehnică, să aveţi răbdare pentru a construi forma sferei de lumină, apoi s-o amplificaţi ca să devină tot mai strălucitoare, şi să fiţi siguri că vă înconjoară proporţional în faţă-spate, la cap şi la picioare .
     Să vă faceţi Sfera de protecţie cam la 2 m în jurul corpului fizic, iar la nevoie cât de întinde Aura,  până la 4 m. în jurul său .
     Să vă antrenaţi ca să vă adunaţi aura cât mai aproape de trupul fizic în caz de pericol, densitatea ei să fie maximă şi puterea concentrată în ea să fie cea mai mare.
     Comprimaţi-o cu puterea gândului, aşa cum vă sugeţi burta şi pieptul atunci când vreţi .
     Având toate cele ale voastre adunate mai aproape de trup, le veţi apăra mai lesne de vampiri şi ucigaşi .Veţi învăţa cu timpul să vă aprindeţi instantaneu spiritul iar trupul fizic se va aprinde şi el eliberând  brusc o cantitate de energie denoinică foarte mare şi necesară acoperirii corpului vostru astral într-o sferă .
        Aceasta este forma de bază a Sferei de Lumină şi ea este întotdeuna cu voi ; să invocaţi aşadar Lumina şi veţi vedea ce bine va fi .
 
             
Canalul de lumină
     Această metodă constă în înconjurarea voastră cu Lumina adevărului, Lumina universală, Lumina pură .
     Forţele şi entităţile malefice nu pot străpunge această lumină .
     Această metodă de obicei nu este mobilă, fixându-se asupra locaţiei voastre cu o eficienţă foarte mare, întărind puterea şi energia scutului protector cât şi pe a voastră.
     Relaxaţi-vă inspirând şi expirând profund, cu braţele întinse lateral, cu palmele cu faţa-n sus, stând vertical, cu picioarele depărtate pentru asigurarea stabilităţii corpului vostru fizic şi invocaţi Lumina :
Invoc Lumina Cristului lăuntric
Sunt un canal curat şi perfect
Lumina-mi este călăuză
     Faceţi-vă cruce cu mintea pe centrii energetici pornind de la cap către picioare şi apoi din nou către cap unind cele două polarităţi ale emisferelor cerebrale prin ramura orizontală a crucii .
     Imaginaţi-vă şi vizualizaţi aceasta, deschizând deasupra capului vostru un canal de lumină care să unească Sfera Celestă cu  trupul vostru .
     Coborâţi de acolo, din înalturile astrale, o rază de Lumină care să străbată creştetul capului vostru şi coloana vertebrală în jos, spre nesfârşit iar ramura orizontală a crucii să o faceţi la cap, la nivelul urechilor, concomitent cu invocaţia  Luminii.
     Vizualizaţi cum intră lumina astrală în voi şi deveniţi tot mai strălucitori .
     Dacă aţi început să aveţi comunicare în clarauz cu ghizii sau călăuza voastră, să întrebaţi ce aveţi de făcut şi dacă vă este permis să folosiţi energia pe care tocmai aţi descoperit-o.
     Marginile canalului vostru de lumină trebuie să fie clare şi să nu îndrăzniţi să faceţi scanări în locuri despre care nu ştiţi încă nimic, pentru că veţi fi sancţionaţi şi vi se va închide legătura.
       Susţineţi acest canal de legătură numai cât aveţi nevoie.
       La terminarea legăturii să vizualizaţi cum se disipează încet iar voi rămâneţi în sfera voastră de protecţie din biocâmpul vostru, foarte energizată şi puternic transparentă în exterior iar în straturile interioare să fie foarte strălucitoare.
 
Scutul de protecţie şi canalul de lumină
Metoda rapidă
     Înainte de investigarea unui obiectiv putem apela la o măsură de protecţie rapidă, mai ales dacă am fost sau suntem atacaţi.
     Metoda rapidă este necesară deoarce nu vă puteţi permite întotdeauna ,,luxul” de a construi mereu scuturi de protecţie, care iau mult timp şi veţi rămâne descoperiţi în faţa atacurilor externe .
     Metoda rapidă nu necesită pregătiri deosebite :
– Invocaţi Lumina şi spiritul vostru se va aprinde în arealul Sferei lui de protecţie.
– Invocaţi forţele astrale şi cereţi-le ajutorul .
– Vizualizaţi canalul de lumină care vă supraenergizează sfera voastră de protecţie .
– Supervizaţi, dacă sunteţi în stare, agresorul .
– Faceţi cu puterea minţii un scut de protecţie pe direcţia agresiunii aceluia, dar la limita Sferei voastre de protecţie .
– Prin ochii voştri forţele exorcizatoare din Astral, care vă vin în ajutor, la invocaţia voastră, vor şti cu ce se confruntă .
 – Când aţi terminat şi aţi scăpat, lăsaţi canalul cu energii astrale să se închidă şi mulţumiţi-le prietenilor  care v-au ajutat .
– Invocaţi Lumina .
Extensia aurică
      Aceasta nu este o tehnică a scutului protector dar este o aplicaţie a Sferei de lumină, un procedeu ofensiv care va înfricoşa şi va face să plece cele mai multe dintre forţele care doresc să vă provoace rănirea .
     Notaţi că extensia aurică foloseşte energie care are o viteză foarte mare şi este eficientă pentru a scăpa de spiritele inferioare, care se ascund în întuneric şi se hrănesc cu energii de joasă vibraţie, dar nu vă pot face rău dacă vă creşteţi strălucirea aurică .
     Poate fi folosită ca un blindaj temporar astfel încât pe moment să puteţi scăpa de atacatori .
     Pentru o strălucire mai mare este necesară o vibraţia mai înaltă .
      Se concentrează o cantitate mai mare de energie în Sfera voastră de protecţie.
      Creşterea vibraţiei se realizează prin Invocaţia Luminii !
Tehnicile fizice de protecţie
     Aceste tehnici implică direcţionarea energiilor astrale prin consacrări asupra obiectelor materiale şi folosirea simbolurilor în ajutorul protecţiei .
     Aceste forme ale protecţiei necesită mai mult timp pentru a le realiza dar nu necesită consumul energiilor noastre .
Cercul protector de lumină, sare şi cărbune
     Această tehnică creează o barieră de forţă pentru a proteja un spaţiu.
     Forţele negative vor fi astfel incapabile să treacă prin el.
     Desigur că această metodă necesită timpul necesar pregătirii, de aceea nu este o procedură de urgenţă .
     Cercul Protector, denumit adesea Cercul Magic, creează un spaţiu de protecţie în care vă puteţi desfăşura activitatea.
     El însuşi circumscrie un teritoriu şi deschide o poartă de vibraţie cu Astralul Superior.
     Este întotdeauna necesar şi vital să se folosească Cercul protector înaintea oricărei acţiuni magice, în special atunci când se intră în comunicare cu Astralul prin anumite căi cum ar fi : ritualurile divinatorii, meditaţia şi rugăciunea, transmisiile distale, investigaţiile cu pendulul, tarotul şi altele .
                                                                  Apa sfinţită
     Apa sfinţită este apa consacrată şi binecuvântată de Divinitate şi magnetizată de acele Genii ale Astralului Superior care capătă putere exorcizatoare şi de tămâduire a unor boli, pentru creşterea vibraţiilor în spiritul, sufletul şi trupul credincioşilor .
     Nu se poate da sub formă de placebo pentru că realmente are puteri de vindecare şi exorcizare însă condiţia folosirii ei este credinţa .
     Puterea apei sfinţite este şi homeopatică .
     Forţele negative nu tolerează apa sfinţită, numită şi aghiazmă .
     Apa sfinţită se obţine numai de către iniţiaţi şi magicieni utlizându-se apa de izvor, apa distilată şi cea de ploaie.
     Pentru a o sfinţi, apei obişnuite i se adaugă : sare, vin, tămâie arsă şi busuioc .
     Amstecul se face într-un recipient transparent, ca să se poată vizualiza lucrarea respectivă ; la 2 l. de apă adăugându-se o lingură de sare consacrată şi o crenguţă de busuioc, tămâie arsă şi un pahar mic cu vin roşu .
     Ceremonialul de consacrare (sfinţire) se face în zilele cu energii benefice prin Ritualuri speciale, al căror conţinut l-am mai publicat în lucrarea ,,Divinaţii”.   
 Ierburile magice
     Multe ierburi pot fi folosite pentru protecţie într-un fel sau altul, ele putând fi împrăştiate pe o anumită suprafaţă, puse într-un săculeţ, arse pe cărbuni, distilate etc .
     În amănunt veţi găsi informaţiile necesare şi algoritmii magici de obţinere la Leacuri , Elixire , Fitoterapia .
      Noi vă dăm doar câteva exemple, care să vă incite ca să citiţi şi capitolele la care ne refeream mai înainte :
     Ulmul Lucios – protejează împotriva blestemelor şi gândurilor rele .
     Piperul şi ardeiul iute – reprezintă o pază puternică împotriva maleficului . Cu cât acestea sunt de mai mare efect (mai piperate şi mai iuţi) cu atât puterea lor de protecţie creşte. Ardeii chili şi ardeii roşii de obicei se pun la ferestre şi la uşi, pentru protecţie .
     Usturoiul : se ştie dintotdeauna că diavolul nu poate suferi mirosul de usturoi şi de aceea acesta este folosit în protecţia împotriva forţelor diavoleşti .
     În anumite ţări nu este nimic neobişnuit să vedeţi cununi de usturoi puse la geam, uşi şi chiar în magazine pentru a ţine răul cât mai departe.
    Seminţele de muştar-protejează împotriva forţelor negative .
Sarea consacrată
     În toate tradiţiile sarea reprezintă o mare nenorocire pentru forţele malefice care nu pot atinge sarea din cauza proprietăţilor ei cristaline, asemănătoare cu a cristalelor .
     De aceea, un pic de ,,sare pe coadă”, utilizând cercul cu sare şi sarea consacrată pusă în alimentaţie şi chiar purtată într-un săculeţ mic asupra persoanelor atacate reprezintă tratamentul cel mai bun împotriva diavolilor neastâmpăraţi.
  
Tămâia. 
Tipurile de tămâie
     Tămâia este la origine răşina produsă de arborele etiopian nuit Boswallia Carteri
     Ceea ce astăzi se numeşte tămâie nu este decât un amestec consacrat prin folosirea sa în scopuri magice de secole întregi : Oliban, la care se adaugă ambră gri şi mir .
     Tehnic vorbind, tămâia este compusă dintr-un smestec de răşini şi uleiuri .
     Amestecul se calcinează şi astfel se obţin acele granule colorate, care atunci când sunt arse pe cărbune încins degajă un parfum dulceag, foarte pătrunzător şi, adesea, înţepător .
     Bisericile Orientului folosesc din plin tămâia deoarece preoţii cunosc puterea purificatoare a fumului de tămâie.
     Din păcate, bisericile din occident nu utilizează acest instrument cu puteri magice
    În ceea ce priveşte Extremul Orient, mult mai apropiat de ocultism (tămâia nu trebuie confundată cu beţişoarele aromate) este folosită în toate ceremonialurile .
     În lumea musulmană, ceea ce numim noi smirnă înlocuieşte tămâia .
     Se prezintă sub formă solidă şi se poate sfărâma, iar bucăţelele rezultate sunt arse pe cărbune încins
     Efectul smirnei este remarcabil, mirosul său dulce-înţepător, cu acţiune directă asupra mentalului, producând o intensă purificare .
     Tămâia este de mai multe tipuri, pe care le vom enumera în continuare : tămâia de Arabia, de Lourdes, de Bethleem, de Nazaret, de Ierusalim, pontificală, smirna, mirul, tămâia de Oliban,  .
     Modul de utilizare explicit se găseşte în Manualul de biotratamente şi terapii complementare.
   
Lumânările
     Forţele negativ-malefice fug întotdeauna de lumină .
     Lumânările pot fi consacrate, amprentate, magnetizate cu energiile Geniilor exorcizatoare şi Spiritelor elementale, aşa că lumina lor este înalt vibratorie – de asta se sfinţesc lumânările în altarele bisericilor şi prin Ritualuri de consacrare de către magicieni .
 
Cercul magic de protecţie antimalefi
     Cercul magic este un spaţiu Sacru folosit în mod special pentru protecţia persoanei.
     În interiorul acestui cerc puteţi depăşi lumea fizică şi orienta mintea tot mai profund în înaltele nivele ale supraconştiinţei .
     El acţionează ca o barieră protectoare către toate entităţile diavoleşti şi celor elementare nedorite .
     Din interiorul acestui Cerc Magic, Magicianul poate invoca sau conjura orice spirite angelice dacă are puterea aceasta.
 
Cristalele şi rolul lor în protecţia antimalefică
     Daruri ale divinităţii, create de Inteligenţa Supremă, cristalele nu sunt doar simple minerale .
     Menirea lor în planul material este să susţină vibraţia şi energetica sistemelor planetare şi a vieţii în toată complexitatea ei .
     Cristalele purifică şi amplifică nu numai energia corpului uman ci şi gândurile omului, conferindu-le forţă şi claritate, ele fiind în legătură informaţional-energetică între dimensile fizică şi cea mentală.
     Cristalele reprezentă mijlocul de comunicare al omului cu lumea spirituală şi calea de pătrundere a energiilor induse de fiinţele angelice din astral în straturile spiritului întrupat pe timpul acţiunilor exorcizatoare şi a transmutaţiilor.
     Cristalele reacţionează împotriva atacurilor care vor să distrugă viaţa deoarece pentru apărarea şi menţinerea acesteia au fost create .
     Cristalele sunt dotate cu spirit şi în acesta este înscris modul de acţiune şi reacţiune faţă de malefic.
      Purificându-le şi înregistrând propriile noastre programe de protecţie în ele, cristalele ne vor apăra mai bine de lumea invizibilului malefic.
     Scopul protecţiei antimalefice este apărarea Luminii, a Vieţii.
     Important pentru oameni este să înveţe să se protejeze singuri.
     Activitatea cu cristalele se învaţă sub îndrumarea unor Maeştri Magicieni.
     Cristalele trebuie decodificate pentru a lucra şi trebuie acordate cu utilizatorii lor.
     Cine foloseşte cristalele în interes personal trebuie să-şi crească vibraţia prin purificare.    
     Pentru a vă feri de atacurile malefice şi a vă întări cercul protecţiei voastre este bine să folosiţi cristalele de cuarţ organizate levogir sau dextrogir, sarea consacrată, cărbunele şi creta, tămâia, lumânările.
      Pentru informaţi amănunţite vă sugerăm să citiţi cartea lui Da El Walker,,Cristalul, această fiinţă vie”.
     Cristalele au abilitatea de a transforma şi pozitiva energiile, a purifica spaţiile în care se află omul , a magnetiza energetic animalele şi lucrurile conferindu-le o aură pozitivă şi protejându-le de impregnarea cu fluidele grele şi malefice ale demonilor ; de aceea ele nu pot fi tolerate de forţele negative.
     Cristalele se activează prin Invocaţia Luminii :
Invoc Lumina Cristului lăuntric
Sunt un canal curat şi perfect
Lumina-mi este călăuză !
     Periodic cristalele trebuie purificate câteva ore la Soare.
 
 
 
Sursa: www.biomagikstar.ro 
 
 

MANUALUL KI

MANUALUL KI

 
Introducere:
Acest manual a fost creat cu scopul de a-i învăţa pe cei care nu ştiu să manipuleze energia. Dacă deja ştii să faci acest lucru, poate fi de asemenea un ajutor pentru tine în măsura în care va fi un ghid cuprinzător pentru toată lumea. Dacă eşti doar un începător, îţi sugerez să pui un bookmark pe această pagină şi să o foloseşti mai târziu ca ghid de referinţă. Toate acestea fiind spuse, haideţi să începem.
Meditaţia:
Înainte de a încerca să faci orice cu ki-ul, trebuie mai întâi să înveţi să meditezi. Va fi de asemenea de ajutor să stăpâneşti această tehnică. Ok, mai întâi aş vrea să spun că trebuie să meditezi în fiecare zi pentru ca efectul să fie deplin. Este de asemenea folositor să stabileşti zilnic un moment anume din zi în care să meditezi. Dacă poţi, încearcă să-l stabileşti la aceeaşi oră în fiecare zi. Ok, acum să vedem cum se meditează.
Pentru a medita aşează-te pe un scaun sau pe podea. Dacă stai pe un scaun, sprijineşte-ţi tălpile de podea pe toată suprafaţa lor. Dacă stai pe podea, încrucişează-ţi picioarele astfel încât gamba dreaptă să fie deasupra gambei stângi. Cu alte cuvinte, stai jos şi încrucişează-ţi picioarele. Mulţi oameni numesc aceasta “Poziţia în Stil Indian”. Acum aşează laba piciorului drept peste genunchiul stâng. Aceasta este poziţia în care trebuie să stai. Acum asigură-te că spatele este drept, nu te încovoia. Este folositor acum să asculţi o muzică calmă, dar e mai bine să fie linişte. Pe mine mă ajută să ard nişte beţişoare parfumate, aşa că încercaţi şi voi. Poţi să închizi ochii dacă vrei, va fi mai uşor astfel.
Apoi, încearcă să îţi goleşti mintea şi să relaxezi fiecare muşchi al corpului, începând cu extremităţile picioarelor. Continuă în acest mod până la cap, apoi relaxează-te pur şi simplu câteva secunde. Inspiră prelung pe nas şi expiră prelung pe gură. Numără în gând de la 10 la 0, apoi de la 9 la 0, apoi de la 8 la 0, şi tot aşa până ajungi la 0. De fiecare dată când ajungi la 0, spune “calm şi relaxat” în gând. Acum ar trebui să fii complet relaxat şi să nu te gândeşti la nimic. Felicitări! Acum meditezi. Pentru a te trezi din această meditaţie, numără simplu de la 0 la 1, de la 0 la 2, de la 0 la 3 şi tot aşa până la 10. De fiecare dată când ajungi la numărul cel mai mare, de exemplu când numeri de la 0 la 5, când ajungi la 5, spune “mă trezesc din ce în ce mai mult”, în mintea ta. Te vei trezi complet şi ar trebui să te simţi minunat. Acum deschide ochii în caz că i-ai ţinut inchişi.
Vizualizarea:
Vizualizarea te ajută să îţi foloseşti mintea mult mai clar. Aceasta este o necesitate Dacă vrei să fi capabil să faci “Proiecţii Astrale”. Îţi voi explica mai târziu ce este “Călătoria Astrală”. Ok, acum să trecem la vizualizare! Mai întâi, trebuie să stăpâneşti Meditaţia. Apoi şi numai apoi vei fi capabil de vizualizare. Întâi, începe să meditezi. Când simţi că te afli în starea cea mai relaxată de care eşti în stare, vizualizează un măr. Priveşte mărul. Acum, apucă mărul şi simte-l. Muşcă mărul şi simte-i gustul. Urmăreşte mărul cum devine din ce în ce mai mic pe măsură ce îl
mănânci. Simte cum eşti din ce în ce mai puţin înfometat cu fiecare muşcatură. Când mărul s-a terminat, gândeşte-te la cât de bun a fost. Încearcă să-ţi aminteşti cum a fost.
După ce stăpâneşti tehnica mărului, încearcă un scenariu diferit. Încearcă să înoţi într-un lac. Simte cum îţi ţii respiraţia. Simte apa venind asupra ta. Este apa rece? Fierbinte? Simte peştii înotând în jurul tău. Vizualizează un rechin. Eşti speriat? Simte sperietura. Apoi vizualizeaz-o cum pleacă, numai dacă nu vrei să rămană. Felicitări! Ai reuşit să vizualizezi lucruri care nu există. Încearcă să stăpâneşti această tehnică înainte să mergi mai departe.
Înţelegerea Ki-ului:
Pentru a folosi ki-ul şi alte tipuri de energie, trebuie mai întâi să înţelegi pe deplin ce sunt ele. Chi (în chineză) sau Ki (în japoneză) este forţa internă din corpurile noastre, manifestarea spiritelor noastre. Sursa puterii este în noi. Se numeşte Tan Tien (în chineză) sau Hara (în japoneză). Este situat la 2 şi ½ inch (un inch = aprox. 2,5 cm – nota trad.) sub ombilic şi 3 inch în interior. Aici se găseşte de asemenea centrul de greutate al
unui om obişnuit. Numele său porneşte de la ideea de “centru” şi reprezintă centrul nostru; centrul spiritului, sufletului, puterii şi echilibrului. Este un centru fizic şi un centru de echilibru – aşa că descrierea sa ca un “loc” este o construcţie potrivită pentru a înţelege. E posibil să nu crezi că există o “putere” care circulă prin tine chiar în acest moment, religia ta poate respinge această credinţă, dar această putere este acolo. Ea te
ţine în viaţă chiar acum. Este sursa principală a vieţii tale. Fară ea nu ai putea să trăieşti.
Ki-ul este energia forţei vitale pe care fiecare o are în el. Se găseşte în aer, în pământ, în apă şi în noi. Fiecare lucru viu trebuie să o aibă pentru a trăi.
Respiraţia Ki:
Acesta este unul dintre cele mai importante exerciţii pe care trebuie să le ştii. Este necesar pentru aproape orice în acest manual. Mai întâi trebuie să-ţi relaxezi complet corpul. Apoi, inspiră încet pe nas, şi expiră încet pe gură. Spatele trebuie să fie drept tot timpul. Nu contează Dacă eşti în picioare sau aşezat. Trebuie să te concentrezi total pe respiraţie. Goleşte-ţi complet mintea de gânduri. Ei bine, asta-i tot. Ţine minte, acest exerciţiu este o necesitate pentru toate tehnicile din acest manual.
Conştientizarea Ki-ului tău:
Mai întâi, trebuie să ştii că ki-ul circulă prin tine tot timpul. Trebuie să crezi că el este tot timpul acolo. Dacă nu crezi, nu vei fi niciodată capabil să foloseşti ki-ul. Întâi, incepe să meditezi. Asigură-te că efectuezi exercitiul de respiratie ki descris mai sus. Apoi, concentrează-te deplin pe Tan Tien. Conştientizează ki-ul, care este acolo, şi concentrează-te asupra sa. Vizualizează că începe să strălucească. S-ar putea să începi să simţi furnicături în acest moment, acesta este ki-ul tău. Încearcă să te concentrezi complet asupra ki-ului. Acum, spune ki-ului să se deplaseze în mâinile tale. Dacă nu reuşeşti, încearcă să te concentrezi asupra mâinilor. Ar trebui să se ducă acolo. Acum încearcă să deplasezi ki-ul în fiecare loc din corpul tău. Trebuie în mod categoric să stăpâneşti această tehnică înainte de a merge mai departe. Trebuie să-ţi ia o săptămână sau două sau poate încă câteva zile. Acum, să mergem mai departe.
Exerciţii Ki:
Acestea sunt exerciţii ki tradiţionale pe care trebuie să le execuţi în fiecare zi. Aceasta nu este o necesitate absolută, dar îţi face ki-ul şi mai puternic, îl transformă în jing. Jing este o formă mai puternică şi mai solidă de ki. Este forţa vitală de luptă din tine. Vei învăţa să o dirijezi în aceste exerciţii. Ţine minte să inspiri lent pe nas, şi să expiri lent pe gură. Sprijinirea Cerului cu Degetele Încleştate: Stai în poziţie de drepţi cu călcâiele lipite şi labele picioarelor uşor depărtate, cu degetele picioarelor lipite de podea şi bolta plantară ridicată. Braţele atârnă natural pe lângă corp. Sprijină uşor vârful limbii de cerul gurii şi respiră pe nas. Priveşte drept înainte şi relaxează toate încheieturile. Păstrează această
poziţie câteva minute. Apoi ridică braţele încet şi încrucişează şi întrepătrunde degetele deasupra capului, palmele fiind îndreptate în sus ca şi cum ar sprijini cerul; ridică-te pe vârfuri în acelaşi timp. Acum întoarce-te la poziţia de început. Repetă aceste mişcări de mai multe ori.
Trage cu Arcul pe Ambele Părţi: Stai drept, confortabil. Acum fă un pas lateral cu piciorul stâng şi îndoaie ambele picioare. Aceasta este “postura călăreţului”. Încrucişează mâinile la nivelul pieptului cu mâna dreaptă în afară. Întinde braţul stâng în partea stângă cu degetul arătător îndreptat în sus, degetul mare întins înapoi, şi celelalte degete îndoite. Întoarce capul în stânga şi priveşte degetul arătător stâng. În acelaşi timp strânge mâna dreaptă în pumn şi deplaseaz-o până la nivelul umărului drept cu braţul îndoit ca şi cum ai trage cu arcul. Acum întoarce-te la poziţia iniţială. În continuare reia exerciţiul, inversând mişcările pe partea cealaltă. Apoi revino la poziţia de început. Repetă exerciţiul de câteva ori.
Ridicarea unui Braţ: Stai în poziţie de drepţi cu călcâiele lipite sau la o distanţa de o lăţime de umeri, braţele atârnând natural pe lângă corp.  Acum ridică mâna dreaptă deasupra capului cu palma îndreptată în sus şi degetele alipite îndreptate spre stânga. În acelaşi timp apasă mâna stângă în jos cu palma îndreptată spre podea şi degetele orientate înainte. Păstrează câteva secunde poziţia şi revino la postura iniţială. Acum, execută din nou exerciţiul pe partea cealaltă. Apoi revino la poziţia iniţială încă odată. Repetă aceasta de mai multe ori.
Respiraţia cu Pumnii Strânşi: Stai cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri. Strânge ambii pumni cu încheieturile degetelor îndreptate înainte şi vârfurile ambelor degete mari apăsate uşor pe coapse. Foloseşte o respiraţie abdominală uşoară. Când inspiri din nou, păstrează pumnii strânşi şi când expiri, strânge pumnii mai tare decât înainte. Repetă aceste mişcări de mai multe ori.
Respiraţia Închisă şi Deschisă: Stai cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri. Pune palmele împreună în faţa pieptului de-a curmezişul părţii inferioare a cutiei toracice cu degetele îndreptate în sus şi vârfurile degetelor mari apăsate pe piept. Numai degetele mari trebuie să fie îndoite. Când inspiri, păstrează coatele la nivelul la care sunt atunci când se retrag în ambele părţi depărtând usor palmele una faţă de cealaltă, cu degetele mari uşor apăsate pe piept până ce ajung în dreptul subsuorilor. În acest timp corpul vibrează intens. Când expiri, palmele se mişcă încet înapoi în poziţia iniţială. Mişcările trebuie să fie coordonate cu respiraţia, care trebuie să fie lentă, relaxată şi egală. Repetă aceste mişcări de mai multe ori.
Acestea sunt doar câteva din multele exerciţii disponibile pentru manipularea ki-ului şi a energiei. Păstraţi în minte faptul că aceste exerciţii sunt tradiţionale, nu moderne. Tradiţionale înseamnă că sunt mai grele dar mult mai puternice. Este la alegerea ta dacă vrei să faci aceste exerciţii sau nu. Nu există o cale rapidă de a învăţa şi de a executa tehnicile ki. Necesită timp şi răbdare. Dacă nu ai nici unul din acestea două, nu te deranja deloc să obţii ki-ul.
Acumularea Ki-ului:
Ai la dispoziţie multe variante de tehnici/mişcări pentru acumularea ki-ului. Aceste variante sunt în principal pentru ki-ul modern. Exerciţiile de mai sus sunt pentru ki-ul tradiţional. Aşa cum am spus mai devreme, tu alegi metoda pe care o preferi. Să vedem mai departe tehnicile.
Împământarea: Aceasta este modalitatea cea mai comună de acumulare a ki-ului. Pentru a face aceasta trebuie să stai cu picioarele la o distanţă de o lăţime de umeri pe sol, ceea ce înseamnă că trebuie să fii în afara locuinţei. Acum inchide ochii şi vizualizează o rădăcină pornind din tălpile picioarelor tale şi intrând adânc în pământ. Apoi vizualizează ki-ul curgând din pământ în corpul tău. Încearcă să dirijezi acest ki în Tan Tien. Folosul acestei energii este pentru a da putere unui atac.
Respiraţia Ki: Aceasta este o tehnica simplă. Stai în picioare sau aşezat confortabil. Dacă eşti aşezat, încrucişează picioarele. Dacă stai în picioare, depărtează-le la o lăţime de umeri. Aşează palmele de-o parte şi de alta a corpului şi inspiră uşor pe nas. Închide ochii şi vizualizează-te inspirând ki-ul. Când expiri pe gură, vizualizează cum ki-ul curge spre mâini. Repetă de mai multe ori. Absorbirea energiei Soarelui: Stai cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri şi ţine mâinile drepte pe lângă corp, cu palmele îndreptate în sus. Închide ochii şi îndreaptă-ţi
faţa spre Soare. Vizualizează palmele adunând ki din razele Soarelui care îţi ating corpul. Inspiră pe nas şi expiră pe gură uşor. Continuă să faci asta timp de aproximativ 5 minute.
Împământarea:
Stai într-o poziţie de luptă cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri. Acum, vizualizează nişte rădăcini care pornesc din tălpi şi intră în sol absorbind ki din Pământ. Continuă să circuli acest ki prin corpul tău până capeţi o stare de bine. Acum poţi reântoarce energia în Pământ, ori s-o foloseşti. Nu îţi recomand să o păstrezi. Această tehnică ajută la reducerea oboselii.
Convertirea Ki-ului în Jing:
Această tehnică va converti ki-ul tău în jing. Jing poate genera un atac plin de forţă, aşa că foloseşte-l cu înţelepciune. Stai în poziţie verticală cu picioarele la o lăţime de umeri, ca de obicei. Acum, închide ochii şi vizualizează-te ca şi cum ai fi doar un schelet. Concentrează-te asupra ki-ului din braţele tale. Trimite ki-ul în braţe. Pe măsură ce inspiri pe nas, vizualizează cum ki-ul intră în oasele braţelor şi în măduvă. De fiecare dată când faci asta, imaginează-ţi cum oasele braţelor se micşorează. Continuă să faci asta iar şi iar. Ki-ul tău ar trebui să se solidifice în jing. Fă acest lucru cam 5 minute. Nu realiza o minge de ki cu energia, fă doar o încărcătură de jing. Este aproape acelaşi lucru cu o încărcătură de ki, dar folosind jing. Această tehnică nu implică deloc oasele braţului, doar te ajută să compactezi ki-ul, oasele braţului nu sunt afectate. Dacă poţi să te gândeşti doar la ki-ul tău şi să-l compactezi în partea inferioară a braţului/încheieturii, fără să te mai gândeşti la oasele braţului, este chiar mai bine.
Crearea unei Mingi de Ki:
Sunt mai multe căi de a construi o minge de ki. Poţi alege metoda care este cea mai confortabilă pentru tine. Îţi voi oferi calea cea mai uşoară pe care o cunosc. Mai întâi, probabil ar fi bine să meditezi în caz că eşti începător. Apoi îţi sugerez să efectuezi tehnica “Respiraţiei Închise şi Deschise” oferită în acest manual. După ce faci asta, concentrează-te pe Tan Tien. Simte ki-ul din el. Trimite acest ki în mâini. Cea mai uşoară
cale este să te gândeşti la ki-ul ce se deplasează şi să te concentrezi asupra mâinilor. Aceasta ar trebui să trimită ki-ul în mâinile tale. Prin toată această tehnică ar trebui să efectuezi exerciţiul respiraţiei ki pe care l-am prezentat mai înainte. Trebuie să mişti ki-ul încet. Acum, continuă să te gândeşti la deplasarea ki-ului, dar acum pune mâinile în faţă, mâna stângă la 4 inch deasupra mâinii drepte sau invers. Concentrează-te la un punct între mâini, situat la 2 inch faţă de fiecare mână. Ar trebui să simţi în mâini căldură şi furnicături. Mâinile de asemenea ar trebui să se atragă şi să se respingă asemeni unor magneţi. Tocmai ai realizat o minge de ki.
Ce să faci cu mingiile de Ki:
Aceasta este o listă cu ce să faci cu mingiile de ki, după ce ai făcut una. Cel mai evident lucru este să faci o încărcătură de ki. Dar mulţi începători nu pot face asta încă, aşa că practică alte lucruri din această listă. Un alt lucru pe care poţi să-l faci este să vindeci. Chiar aşa, să vindeci. Dacă cineva este rănit, fă o minge de ki şi pune-o deasupra corpului său. Împinge mingea de ki în interiorul corpului, cu dorinţa ca ea să-l vindece.
Concentrează-te asupra vindecării lui. Mingiile de ki pot fi folosite pentru a elabora diferite tehnici.
Mingii multiple de Ki:
După ce ai deprins tehnica construirii mingiilor de ki, încearcă să faci două mingii de ki. Pune fiecare mână pe fiecare parte a corpului, de ex. mâna stângă pe partea stângă, mâna dreaptă pe partea dreaptă. Mâinile trebuie să fie la nivelul taliei, palmele îndreptate în sus. Trimite ki-ul în fiecare mână şi într-un punct situat la 2 inch deasupra fiecarei mâini. Asta-i tot. Aceasta necesită o oarecare voinţă pentru a reuşi. Continuă să practici. Totul se rezumă la timp şi răbdare.
Scutul de Ki:
Mai întâi concentrează-te asupra locului de pe corp unde vrei să realizezi scutul. Apoi, trimite o mare cantitate de ki în acel punct. Efectuează tehnica transformarii ki-ului în jing oferită mai inainte în acest manual. Acum, scoate afară ki-ul din acel loc transformând-ul într-o platoşă.
Concentrează-te asupra lui pentru a deveni o platoşă deasupra acelui loc. Aceasta este foarte greu de făcut. Continuă să incerci, dacă nu reuşeşti.
Flacăra de Ki:
Aceasta mai este cunoscută ca amplificarea ki-ului. Pentru a realiza acest lucru, concentrează-te asupra ki-ului din Tan Tien. Răspândeşte acest ki prin tot corpul tău. Accelerează curgerea sa. Concentrează-te asupra sa şi imaginează-ţi că ar fi foc. Gândeşte-te la el ca fiind foc. Acum împinge ki-ul în afara corpului în toate direcţiile. Vizualizează-l ca fiind foc. Aceasta iţi va amplifica energia. Nu este chiar greu, dar necesită ceva indemânare.
Dacă te simţi rău după ce faci aceste exerciţii/tehnici, întrerupe practicarea lor până te vei simţi mai bine. Nu executa aceste exerciţii/tehnici dacă eşti bolnav, sau foloseşti orice fel de medicamente, ori eşti însărcinată. Te rog, foloseşte bunul simţ. Dacă doreşti să pui acest manual pe site-ul tău, te rog să o faci. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l laşi aşa cum este.
 
Acest manual a fost scris de Skull Kid. Dacă aveţi orice fel de întrebări comentarii, trimiteţi un e-mail la skullkid@jmail.co.jp.
Termenul Ki este echivalentul japonez al termenului chinezesc Chi (Qi), care înseamnă energie vitală, şi în acest manual este folosit şi pentru a desemna practica numită Qi Gong (Chi Kung). Manualul în forma sa originală îl găsiţi la adresa http://www.geocities.com/thekidojo/
Traducere din limba engleză de Tănăsescu Daniel, septembrie 2004
 
 
 

Cate ceva despre agresiunile Psi

Cate ceva despre agresiunile Psi

ARTICOL PRELUAT PARTIAL

MANIFESTĂRILE PERSOANELOR AGRESATE PSIHIC

 • Inapetenţă de viaţă, depresii nervoase, coşmaruri frecvente.
 • Diminuarea capacităţii de discernământ între bine şi rău.
 • Slaba coordonare a propriilor acţiuni.
 • Diminuarea intuiţiei, a memoriei.
 • Comportamentul necontrolat, cu dese exagerări în gesturi şi acţiuni.
 • Dureri persistente în zona occipitală şi cea parietală a creierului.
 • Slăbirea vederii (împăienjenirea ochilor).
 • Dureri frecvente în zona stomacului şi a inimii.
 • Amorţeală, înţepături ca de cuţit, furnicături în mâini şi picioare.
 • Apariţia unor alergii, manifestate prin erupţii pe piele (urticarie, negi etc.).
 • Stări de greaţă, vomă, diareee.
 • Diminuarea capacităţii de a nutri sentimente pentru cei din jur.
 • Momente de pierdere a lucidităţii, când devine obsesivă dorinţa de a comite acte de agresiune.
 • Tendinţa de izolare faţă de familie şi ceilalţi membri ai societăţii.
 • Căderea în desfrâu, dorinţa de a trăi în murdărie, ţinuta neglijentă.
 • Lipsa autocontrolului în gândire.
 • Teama nelămurită, manifestată prin crize de nervi, refuzul de a ieşi pe stradă, refuzul apropierii de persoanele binevoitoare.
 • Nepăsarea faţă de tot ce se întâmplă în jur.
 • Refuzul de a respecta normele de conduită civilizată.
 • Dispreţul faţă de legile statului.
 • Dorinţa de a evada din realitatea cotidiană prin consumul de alcool, droguri, aberaţii sexuale.
 • Cel obsedat de ideea sinuciderii este pe cale de a comite cel mai mare păcat omenesc : curmarea propriei vieţi, adică lupta împotriva Creatorului care i-a dăruit-o.

LUPTA PAŞNICĂ ÎMPOTRIVA AGRESIUNILOR PSIHICE

 •  Dacă prezentaţi unele dintre simptomele menţionate mai sus, încercaţi, printr-un efort de concentrare mentală, să aflaţi cauzele răului pe care îl simţiţi şi să vă identificaţi agresorii. Pentru îndreptarea situaţiei puteţi acţiona pe mai multe căi. De exemplu :
 • Neînţelegerile dintre soţi, rude şi prieteni se pot soluţiona prin dialog civilizat, fără bârfă, ceartă, bătaie, vrăji, procese.
 • Lupta politică se poate desfăşura în condiţii paşnice, prin acţiuni acceptate de legile statului şi de regulile bunului-simţ.
 • Invidia, ura, minciuna, complotul pot fi înlocuite cu manifestări şi acţiuni pozitive, benefice pentru toată lumea, cum ar fi : admiraţia sinceră, prietenia, sinceritatea, colaborarea constructivă.
 • Dacă persoanele afectate de agresiunile psihice nu reuşesc să anihileze răul prin propriile eforturi, ar fi bine să se adreseze unor oameni capabili să le ajute. Mulţi medici, psihologi, preoţi, călugări, bioterapeuţi, clarvăzători, parapsihologi pot recunoaşte simptomele atacurilor psihice şi se încumetă să le contracareze. Îi avertizez pe cei aflaţi în suferinţă că, în afară de aceste persoane competente, droaia de şarlatani care îşi arogă “harul vindecător” este impresionant de mare. Ei sunt puternici prin insistenţa cu care îşi racolează victimele pentru a le stoarce de bani, furnizându-le informaţii eronate sau răuvoitoare. Cu ei vom avea de luptat şi în mileniul trei.

[…]

SUFLETE CHINUITE – VICTIMELE UNOR VRĂJITOARE

1.   Soacra Iuliei nu o poate suferi şi vrea neapărat să o despartă de fiul ei. A apelat la farmecele unei vrăjitoare. Drept urmare, Iulia a pierdut o sarcină mult dorită de soţu1 ei, iar acesta a părăsit-o. Deşi se iubesc şi îşi telefonează cu mult dor, fiecare locuieşte acum la părinţii săi, fără să aibă speranţe de împăcare…

2.   Maria este căsătorită de 18 ani cu un maghiar. Au 3 copii mari. Soacra ei doreşte să aibă o noră maghiară. Pentru a-şi împlini visul, s-a dus la o vrăjitoare. Consecinţele sunt strigătoare la cer : soţul Mariei şi-a luat o amantă unguroaică, în vârstă de 20 ani, pe care o plimbă cu mândrie în tot oraşul. Nu mai locuieşte cu soţia şi copiii săi, iar certificatul de căsătorie l-a ascuns, ca nu cumva nenorocita de nevastă să intenteze divorţ. Sare cu pumnii la ea când o prinde rugându-se în faţa icoanei. În casă pocnesc uşile din senin, mobila trosneşte jalnic, copiii sunt bolnavi mereu, iar Maria a fost dată afară de la serviciu…

3.   Aurica a cumpărat, împreună cu soţul ei, o casă de la doi bătrâni. A apărut, ca din senin, un nepot, care i-a dat în judecată, având pretenţii de moştenitor. După un proces de 7 ani, au câştigat casa, dar au pierdut la SAFI toţi banii primiţi la nuntă, iar bărbatul s-a îmbolnăvit de cancer cerebral. Cineva le-a spus în mare taină că nepotul cu pricina s-a dus la o vrăjitoare…

4.   Luiza s-a trezit, în urmă cu doi ani, că-i apar nişte negi mari şi urâţi pe faţă şi pe mâini. Nu i-au trecut cu nici un fel de tratament. Soţul o bate, o insultă, iar certurile se ţin lanţ. Ştie că amanta lui umbla pe la ţigănci…

5.   În timp ce soţii Dumitrache erau la lucru în Italia, o vecină rea şi invidioasă, care se oferise să le ude florile, le-a făcut şi puţină “ordine” prin casă. La întoarcere, un sacou al bărbatului era murdar de ulei pe guler, pe salteaua din dormitor se aflau înfipte ace de cusut, le lipseau multe obiecte de îmbrăcăminte. Curând au început certuri, bătăi, bărbatul a plecat de acasă, lăsându-şi soţia cu cei doi copii, şocaţi de purtarea tatălui lor. A rămas şomeră, iar soţul ei a divorţat, fără să le asigure copiilor o pensie alimentară. Într-o noapte, s-a trezit îngrozită, simţind că o fiinţă nevazută, căreia îi simţea răsuflarea, îi imobilizase picioarele şi încerca să o sugrume…

6.   Fiul Teodorei a refuzat să se însoare cu o prostituată, îndrăgostită foc de el. Parşiva s-a răzbunat, provocându-i moartea prin “făcături de ţigancă”. Tânărul s-a răsturnat cu un tractor pe care îl conducea, nu a avut nici o contuzie, dar a murit sufocat cu una din bucăţile de friptură pe care le înghiţise cu o jumătate de oră înainte…

7.   Îndrăgostită subit de un poliţist care i-a anchetat soţul pentru comerţ ilegal, Dina a plătit o ţigancă bătrână pentru a-l face să o iubească şi el. Devenind dependentă de “uniformele” poliţiştilor, nenorocita visează zi şi noapte că face amor cu ei …

8.   Având un soţ infidel şi grosolan, Lili a urmat câteva şedinţe “pentru facerea de bine” la o vrăjitoare. Văzând că o costă din ce în ce mai mulţi bani, iar rezultatele “miraculoase” întârzie să apară, a renunţat să mai continue “întrevederile”. Ţiganca a ameninţat-o că o va face să vină în patru labe la ea, pentru a-i cere din nou ajutorul …

9.   O nevastă geloasă a confundat o femeie cinstită cu amanta soţului ei. Solicitând-o cu disperare pe “Spania”, a beneficiat din plin de procedurile “savante” ale acesteia : spargerea oului din care a scos o lipitoare, arderea unei grămăjoare cu hârtii de 100.000 lei, descântece pe o cruce mică de argint etc. Victima a decedat după câteva luni, în urma unui cancer galopant. La nici o lună, fratele acesteia s-a zdrobit mortal într-un accident de maşină. Peste alte două luni, mama lor de la ţară a murit, distrusă de durere. Nu a trecut anul şi nepotul ei cel mai drag s-a spânzurat …

10.               Soţia amantului Emiliei apelează periodic la serviciile unei vrăjitoare pentru a-şi recuceri soţul infidel. În decurs de câţiva ani, Emilia şi-a pierdut serviciul a scăpat ca prin minune de un cancer operat la timp, soţul ei a dat divorţ, iar unicul lor copil, fata ei adorată, s-a apucat de prostituţie, nereuşind să-şi păstreze un loc de muncă mai mult de câteva luni. Amândouă au devenit dependente de ghicitoare şi vrăjitoare, cutreierând toată ţara în căutarea a noi şi noi “făcătoare de bine”.

11.               Neînţelegându-se bine cu soacra, amândouă fiind cam rele de gură, bătrâna a ameninţat-o pe Mia că “o va pune la punct, într-o zi”.  Ajunsă la o vrăjitoare, aceasta i-a promis că îi va “linişti” nora. La scurtă vreme, soţul Miei a început să vină beat acasă. A devenit nervos şi agresiv, fără motive întemeiate. Fetiţa lor, scârbită de atmosfera din familie, şi-a căutat alinarea în fumat, alcool şi relaţii “deocheate” cu băieţi mai mari decât ea, lipsind prea des de la şcoală. Vigilentă, mama ei a bănuit că răul vine din direcţia soacrei. Şi-a dus fata la bisercă, rugând preotul să-i facă rugăciunile de alungare a Răului. Ajunse acasă, copila a început să ţipe că mirul de pe frunte o arde şi miroase urât. Dorind să se spele imediat pe faţă, Mia a oprit-o energic, explicându-i că nu mirul îi face rău, ci Diavolul , care nu vrea să-i părăsească trupul. S-a tăvălit pe podea câteva ore, a ţipat ca o nebună, apoi a adormit. A doua zi s-a dus liniştită la şcoală, ţigara şi băutura nu i-au mai plăcut, iar băieţilor obraznici le-a întors spatele…

Sursa: http://anatolbasarab.me

CARTE – „PROTECTIA PSI – Calea Reconectarii Divine”

„PROTECTIA PSI – Calea Reconectarii Divine”

Autor: Anca Bogdan

– DESPRE CREAŢIE, IERARHII SPIRITUALE, PROTECŢIE PSIHO-ENERGETICĂ, PRACTICI DE MEDITAŢIE & SISTEME ENERGETICE DE EVOLUŢIE SPIRITUALĂ –

TESTIMONIALE

 

.
 Protecţia Psi – Calea Reconectării Divine reprezintă o serie de informaţii din domeniul Cosmogenezei şi Ierarhiilor Spirituale, procedee şi metode de lucru pentru meditaţie şi protecţie psiho-energetică, menite să ajute şi să ghideze pe cei interesaţi de domeniul spiritualităţii şi care caută să înţeleagă rolul nostru că rasa umană, în cadrul Creaţiei lui D-zeu UNUL.
.

CUPRINS:

 

PRIMA PARTE

 

CREATORUL ŞI CREAŢIA

Capitolul 1: Începuturi: Creatorul şi Creaţia sa

Capitolul 2: Şirul lui Fibonacci

Capitolul 3: Cerurile şi Creaţia

Capitolul 4: Despre Întuneric

Capitolul 5: Anticerurile

Capitolul 6: Cele 3 Rase ale Creaţiei

Capitolul 7: Categorii de entităţi existente în Univers

Capitolul 8: Spiritele umanoide căzute în Întuneric şi existenţa lui Satan

Capitolul 9: Spiritele şi cele 3 Rase Create

 

 

PARTEA A DOUA

 

DESPRE OAMENI, ZEI, CIVILIZAŢII ŞI ISTORIA PLANETEI

Capitolul 1: Reîncarnarea

Capitolul 2: Karma şi Dharma

Capitolul 3: Vârsta Astrală

Capitolul 4: Misiunea Personală

Capitolul 5: Misiunea în Spirit

Capitolul 6: Maeştri Ascensionaţi

Capitolul 7: Akasha Pământului & Akasha Universală

Capitolul 8: Vederea la distanţă şi Liniile Temporale

Capitolul 9: Cine a creat primii umanoizi pe Terra

Capitolul 10: Atlantida

Capitolul 11: Lemuria – Ţinutul Mu

Capitolul 12: Zeii din antichitate

Capitolul 13: Îngerii Căzuţi – Liberul Arbitru şi „Rebeliunea lui Lucifer

Capitolul 14: Sincronicitatea

Capitolul 15: Legile Kybalionului

 

 

PARTEA A TREIA

 

PROTECŢIA PSIHOENERGETICA (PSI)

Capitolul 1: ATACUL PSI – Categorii şi Tipuri de Atac Psi

Capitolul 2: PROTECŢIA PSI – Metode de Protecţie Psi

Capitolul 3: Tehnici şi Procedee Energetice

Capitolul 4: SPIRITUALITATE FAST-FOOD : DE-Programarea Mentală

 

 

PARTEA A PATRA

 

METODE DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢILOR PSI

Capitolul 1: Chakrele şi câmpurile energetice

Capitolul 2: Protecţia şi proiecţia mental-magnetică

Capitolul 3: Meditaţia – Tehnici de meditaţie

Capitolul 4: Conectarea cu Sinele Superior

Capitolul 5: Planul Astral şi Tipuri de Meditaţii

 

 

PARTEA A CINCEA

 

SISTEME ENERGETICE PENTRU TERAPII ŞI EVOLUŢIE SPIRITUALĂ

 

Capitolul 1: Sisteme Energetice Reiki:

 • Reiki Usui Shiki Ryoho
 • Karuna Ki Reiki
 • Imara Reiki
 • Lightarian Reiki ™
 • Shamballa MDH Reiki
 • Kundalini Reiki
 • Gold Reiki
 • Ethereal Crystals Therapy
 • Lavender Flame Reiki
 • Silver Violet Flame Reiki
 • Violet Flame Reiki
 • Higher Clearing Ray
 • Isis Seichim Reiki

 

 

Capitolul 2: Sisteme Ezoterice de Evoluţie Spirituală

 

Capitolul 3: Iniţieri şi Activări “Calea Reconectării Divine”: Sigiliu Pentalfa de Foc şi Sistemul Khyati

 

ÎN LOC DE EPILOG

 

 

PROTECTIA PSI

FRAGMENTE DIN CARTE

 .
„Fiecare Sferă de Creaţie este formată din 12 nivele ce sunt aceleaşi ca şi vibraţie/densitate, pentru toate Sferele.
Cele două rase anterioare nouă ca şi moment al Creaţiei, respectiv rasa devaşilor şi rasa angelică, au atins deja nivelele superioare d.p.d.v. vibraţional ale Creaţiei şi există în densităţile 7-12, coborându-şi vibraţia pentru a interacţiona şi a ne ajuta pe noi, rasa umanoidă, în funcţie de Misiunile pe care le au şi îndatoririle lor.
Maeştri Ascensionaţi sunt spirite de rasă umanoidă din Sfera Evoluţiei Spirituale a Spiritelor Umanoide, care au trecut de momentul Ascensiunii şi fiinţează acum în multidimensionalitate, ajutându-şi şi ei Fraţii, respectiv pe noi, spiritele întrupate în această dimensiune 3D, care încă nu au atins nivelul intern vibratoriu minim, al dimensiunii 5D, nivel minim necesar pentru declanşarea procesului de Ascensiune în corp.”
[…]
„Spiritele şi cele 3 Rase Create
O altă clasificare a tipurilor de entităţi/spirite existente în acest Univers este aceasta:
I. Spirite fără Formă
II. Spirite cu Formă
Spirite fără Formă – în număr de 22, sunt spiritele ce stau la baza formării şi menţinerii în starea de perpetuum mobile, a acestui Univers şi a Multiversului. Aceste spirite au conştiinţă, sunt cele mai „mari” spirite create vreodată şi singurele de acest fel. Ele sunt ţesătura Multiversului, pânză pe care D-zeu a pictat TOT CEEA CE ESTE, în fiecare din Creaţiile sale. Nu au formă, adică corp energetic definit. Sunt întruchipate de cele 21 de arcane majore numerotate ale Tarotului şi o a 22-a arcană nenumerotată, reprezentând Hazardul. Aceasta este o parte din cunoaşterea ocultă, cunoaşterea antică a TOT CEEA CE ESTE, transmisă până în zilele noastre din perioada Atlantidei, Egiptul Antic şi mai apoi până în zilele noastre prin ştiinţa Kaballei şi nu numai. Ceea ce a parvenit până la noi sub formă de cunoaştere a fost însă demult alterat şi manipulat de minţi bolnave, acaparate de Întuneric, dornice de putere, astfel încât pentru a întrezări adevărul din multitudinea de minciuni, este necesar mai mult ca niciodată pe acest Pământ, de un efort susţinut şi ajutor celest.
Spiritele cu Forma – aici intră toate celelalte categorii de spirite cu formă, adică cu corp energetic de sine stătător şi cu conştiinţă proprie:”
[…]
„Care sunt simptomele unui Atac Psi
Simptomele unui Atac Psi variază, în funcţie de metoda de transmitere utilizată de agresor, de la efecte aparent minore în plan fizic, până la stări de rău general sau apariţia subită a unor materializări concrete în plan material, cum ar fi probleme financiare, psihice, sentimentale, accidente, pierderea poziţiei sociale, probleme în justiţie, etc.
Multe dintre simptomele atacului Psi se pot aparent explica prin determinări logice, din acest motiv majoritatea persoanelor agresate energetic nu îşi dau seama ce se întâmplă decât când situaţia începe să se agraveze, iar logica nu mai pare suficientă pentru a explica un şir lung de „ghinioane”, o stare de sănătate precară cu debut relativ brusc, sau o situaţie financiară îngrijorătoare şi care se menţine în mod absurd, o perioadă foarte mare de timp. Am dat doar câteva exemple, lista simptomelor Atacului Psi fiind mult mai variată.
O metodă modernă de atac energetic este atacul cu aparate psihotronice/radionice. Pentru a depista un atac psihotronic trebuie mai întâi să ştim ce anume căutăm şi cum se manifestă în plan fizic un astfel de atac.”
[…]
„Tipuri de atac PSI
Pentru că nu putem discuta de metode protecţie PSI, fără a înţelege de ce fel de agresiuni trebuie să ne protejăm, voi enumera tipurile de atac PSI cele mai frecvent întâlnite, fără a intra în foarte multe detalii legate de modalităţile de trimitere a acestora, din motive obiective. Astfel, avem următoarele metode de atac Psiho-energetic:
Atacul pe chakre – se soldează cu blocarea chakrelor, închiderea lor, deschiderea lor la capacitate maximă, inversarea sensului de rotaţie, dislocarea lor, defectarea lor, legarea lor, chiar smulgerea acestora şi anularea existenţială a lor. Dacă aveţi o chakra smulsă, veţi simţi ca şi cum aveţi o zonă a corpului unde se afla o gaură neagră care absoarbe energie încontinuu, dar nu o poate menţine.
Atacul pe organe – se poate afecta orice organ al corpului, acest fapt ducând la îmbolnăviri, chiar moarte dacă nu se intervine urgent, se pot fura organe, se pot lega energetic. Efectele sunt evidente şi destul de rapide, în sensul în care veţi începe în mod invariabil să vă simţiţi rău, dacă aţi fost agresat în acest fel.
Atacul pe SK – sau scoaterea din trup se execută prin furarea Şarpelui Kundalini, rănirea SK-ului, legarea lui. Trebuie intervenit de urgenţă în astfel de cazuri.”
[…]
„Sfera de Foc: dacă aveţi acces la foc astral sau foc Primordial (nu e acelaşi lucru dar pentru protecţie sunt bune amândouă) puteţi proiecta o sferă de foc în jurul vostru, cu diametrul de 4-5 metri. Este foarte eficientă şi nu prea trece nicio entitate de acest tip de sferă, dacă este suficient de puternic proiectată mental. Entităţile malefice se sperie de foc. Sfera de foc este, de asemenea, una dintre puţinele tipuri de protecţie eficientă împotriva atacurilor entităţilor numite „reptilieni”. Focul astral are culoarea galben-auriu, iar focul etheric sau primordial are culoare mov cu irizaţii.
Sfera de piatră: proiectaţi o sferă de piatră compactă, cu diametrul de 5-6 m în jurul vostru. Atenţie, nu proiectaţi sfera din beton sau cărămidă, ci sfera din piatră masivă, de stâncă. Este foarte greu de penetrat ca şi protecţie, mai ales pentru că nu se poate magnetiza.”
[…]
„Antrenarea proiecţiei mentale
În afara meditaţiilor zilnice, pentru a antrena proiecţia mentală, trebuie să exersaţi zilnic, adică să exersaţi şi să îmbunătăţiţi zilnic forţa de emisie, forţa în intenţie. Universul este mental, aşa că intenţia este tot ce aveţi nevoie pentru orice, dar cu o intenţie care are forţa unei furnici… nu veţi face mare lucru.
Proiecţia Mentală:
Capacitatea individului de a materializa energetic INTENŢIA sa, fie prin capacitatea de a crea scuturi energetice de protecţie a sa, a altor persoane, a locurilor, etc… fie prin capacitatea de a transmite energie informată la distanţă, în spaţiu şi timp, se numeşte proiecţie mentală.”
[…]
Autor: Anca Bogdan

 .

ATACUL PSI – PROTECTIE PSIHOENERGETICA

PROTECTIE ENERGETICA

Protectie Atacuri PSI 
– PSIHO-ENERGETICE SI PSIHOTRONICE – 

 
 
Atacurile tintite – intentionat sau nu – de catre si catre persoane care sunt atrenate pentru aceasta sau care o fac instinctiv, sunt denumite generic ATACURI PSI.Daca sunteti tinta unor astfel de atacuri veti avea o vitalitate scazuta, ganduri negre, chiar depresii, pot aparea ganduri obsesive, stare generala de rau, nervozitate, dureri acute in anumite zone ale corpului, cel mai frecvent in zona capului si a inimii, putand avea manifestari pana la moarte subita daca nu va aparati sau daca atacul nu inceteaza.


Spatiile in care sunt imprimate energii negative sau malefice sunt de regula spatii in care oameni care locuiesc / lucreaza in astfel de spatii se cearta incontinuu,de regula la cateva minute dupa ce patrund in interior, firma are probleme financiare indiferent de premisele afacerii si sansele de succes sau de efortul depus de angajati / patroni, pot aparea agresivitati verbale sau chiar fizice, dureri de cap (migrene) persistente asociate cu spatiul respectiv, dureri acute sau stari nervoase paradoxale, pierderi financiare in urma unor situatii care in mod normal nu ar fi avut motiv sa apara, etc… 


Atacurile PSI pot fi produse si de aparate, nu numai de catre  oameni sau entitati.Un astfel de atac PSI poate fi depistat in functie de intensitatea si mai ales de durata neintrerupta a atacului.Daca sunteti tinta unui atac cu un aparat radionic sau similar, singura solutie este neutralizarea aparatului si refacerea rapida a campurilor persoanei atacate, in caz contrar aceasta poate sa devina pur si simplu o marioneta in mana agresorilor, in functie de scopul determinat al atacului PSI, sau, in cazuri mai grave, persoana atacata PSI se poate imbolnavi si i se poate produce chiar moartea.


Nu ignorati semnele unui atac PSI sau agresiune energetica, pentru ca , mai devreme sau mai tarziu veti avea de suferit dvs, firma dvs si chiar familia in anumite cazuri.

 
Armele psihotronice sunt dispozitive de manipulare in masa, realizate pe baza tehnologiei de control a undelor cerebrale.

 

Agresiunea psihica – ATACUL PSI

Atacul psihic, forme si manifestare

 

Tot Universul este tesut din particule energetice. Sursa principala de energie pentru noi este Soarele, care timp de miliarde de ani a acumulat energia cosmica si acum ne-o reflecta noua. Particulele energetice, strabatand tot Universul, se descompun in diferite particule mai mici. Ajungand pana la Pamant, ele energizeaza tot ce se afla in drumul lor. Aceasta energie a participat la formarea atmosferei, naturii si vietii pe Pamant. Tot ea ne mentine viata si echilibrul ecologic.


Orice corp si obiect are propriul camp energetic. Campul acesta contine mii de parametrii. Pe unii ii cunoastem deja din fizica, altii inca nu sunt descoperiti. Fizicienii din toata lumea cerceteaza campul energetic uman cu metodele cele mai moderne. Campul energetic sau aura noastra se poate fotografia, masura si poate fi vazuta in infrarosu. Pentru a avea o anumita imagine a valorilor pe care campul energetic le are, vom face apel la etaloanele de masuri cunoscute, neexistand inca un sistem specializat de masuratori


Corpul uman este inconjurat de particule energetice, numite leptoni. La omul obisnuit, volumul leptonilor este intre 3, 5-4 mc de aer, la cei cu capacitati asa-zise paranormale sunt 4, 5-5, 5 mc. Volumul acestora se masoara cu ansa. Campul energetic contine, de asemenea, specrul de lumina cu o anumita frecventa. La omul obisnuit frecventa consta in 70% unde milimetrice, 15% centimetrice si 15% decimetrice, cel cu capacitati paranormale are cca. 85-95% unde milimetrice, 8-3% centimetrice si 7-2% decimetrice.


Vectorii sunt intens aplicati si de organizatii oculte, existand si aparate specializate cu foarte bune performante (de exemplu tepafonul de care vorbesc Adolf Hemberger, cat si Franz Bardon in „Frabato Magicianul”), dar si de secte, de subunitati din armatele marilor puteri sau de servicii „selecte”, cu aparate mai putin performante.Se regasesc sub diverse denumiri : vectori, sfere, sfere de energie, bile (sau bilute), spatii, forme-gand, idei-forma, egregori (emisiile psihicului colectiv necesita insa un suport energetic serios pentru a deveni vector; ori aroganta, de exemplu, nu poate genera un astfel de suport). Franz Bardon le numea elementali. Poate sa nu fie chiar o confuzie, mai ales ca Bardon atribuie vectorilor sai puteri si calitati de entitati dotate cu inteligenta si suflet, creaturi zamislite de catre spiritul uman. Iar acceptul general pentru elementali este acela de forte semi-inteligente din natura. Meritul lui Franz Bardon, pe langa acela de a scoate aceasta tema din cartile destinate unor cercuri ultra restranse, consta in faptul ca a pus la dispozitia celor dornici de cunoastere o analiza serioasa la care a adaugat fantastica sa experienta. Cartea sa „Initiere in Hermetism sau Calea adevaratului Adept” este un document riguros stiintific si un drum deschis pentru toti cei ce cauta, dar nu doresc sa intre in contact secte, loji ori alti „proprietari ai Cunoasterii”.Puterea energiei corpului depinde si de polaritate. Corpul energetic retine particule pozitive, negative si neutre si multe altele, carora noi inca nu le cunoastem denumirea. Cu cat volumul leptonic, procentul undelor milimetrice si polaritatea pozitiva este mai mare, cu atat puterea de vindecare a bioterapeutului este mai mare.


Toate particulele se gasesc in permanenta miscare. Dupa legile fizicii stim ca ele vibreaza, se atrag, se resping, se transforma in diferite tipuri de energie. Psihoparticulele sunt responsabile pentru planul psihoemotional. Toate particulele penetreaza corpul energetic si fizic. Cel mai repede patrund particulele informationale aducindu-ne informatia despre tot ce ne inconjoara aici si in departare. Totodata ele duc informatia despre om in Univers, patrund in corpul nostru alte particule. Corpul nostru fizic capteaza toate particulele prin supafata pielii, prin puncte bioactive, care sunt cunoscute in acupunctura, prin crestet, prin maini, prin piciore, prin respiratie si alimentatie.Creierul, ca o antena mare, concentreaza toata informatia si cu ajutorul unor mecanisme si a sistemului endocrin transforma leptonii in bioparticule de marime 10e-9 si le repartizeaza tuturor sistemelor, organelor, celulelor corpului fizic prin anumite canale si centre energetice mentinand functia normala a organismului. Pana cand structura parametrilor corpului energetic este echilibrata si corpul fizic este sanatos. In cazul dezechilibrului scade functia unor sisteme, organe, celule. Apar diferite afectiuni.Toate particulele energetice vibreaza, transmit informatia de la una la alta. Asa cum toate campurile umane se intrepatrund si se intersecteaza, informatia se transmite de la un corp energetic la altul, dar creierul prelucrand informatia formeaza imagini despre tot ce ne inconjoara in natura si ce reprezentam noi ca fiinte umane.


Intotdeauna campul energetic lasa o urma pe tot ce am atins candva, cui i-am strans mana, pe cine am alintat sau l-am lovit, pe toate obiectele care ne-au fost dragi, ne mentine legatura intre noi si cei ce ne sunt apropiati. Fiecare fotografie este o urma energetica. Fiecare casa sau apartament au impregnat toata informatia despre cei ce au locuit sau locuiesc in casa, dar si despre bucuria sau necazurile, certurile acelora care au trait aici. De aceea, mutarea in casa noua, se impune refacerea zugraveala sau sfestanie casei.


Deseori se simte ca unele obiecte sau lucruri fac bine, bucura, altele aduc ghinion. Unii oameni atrag, altii resping, etc. Toate lucrurile acestea se petrec la nivel energetic, adica al subconstientului.


Se stie ca unii oameni au un instinct foarte dezvoltat si presimt unele lucruri dinainte. Asta inseamna ca subconstientul lor este puternic si daca il asculta se vor descurca mai bine in viata. Informatia se transmite de la om la om, de la om la obiecte si invers. Asa stau lucrurile pe planeta noastra si in tot Universul.


Energiile cosmice influenteaza tot ce se gaseste in Univers si pe Terra. Toate campurile fiintelor vii si ale naturii se influienteaza reciproc. Pentru pastrarea armoniei campului bioenergetic ajutorul vine de la psihoparticulele care se transforma prin epifiza si echilibreaza planul psihoemotional. Cand functia epifizei este scazuta si campul energetic este dezechilibrat, apar diferite afectiuni ale sistemului nervos central si vegetativ.Epilepsia si alte boli ale sistemului nervos sunt provocate de un dezechilibru energetic foarte profund. Exista rezolvate foarte multe cazuri de epilepsie si comportament neadecvat, prin echilibrarea campului energetic.Puterea psihoenergiei depinde de gandirea omului. In ultimii 50 de ani s-a uitat de puterea gandirii care poate fi pozitiva, adica constructiva, sau negativa, adica distructiva. Fiecare gand, pune in miscare particule din biocampul. Le concentreaza, le tine in camp sau le trimite in afara lui. De aceea este foarte important ce gandim. Fiecare gand inca neformat, nepronuntat, deja a si ajuns la destinatie. Fiecare gand formeaza in campul eteric o forma energetica (forma-gand) de sine statatoare.


Gandurile de aceeasi polaritate si frecventa (fie pozitiva, fie negativa) se aduna, se maresc in volum.


Gandurile pozitive de pace, dragoste, bucurie, calmeaza, echilibreaza fizic si psihic, ajuta sa se comunice mai bine, sa se reuseasca in rezolvarea problemelor, sa fie vazut viitorul cu optimism, chiar si avand unele greutati in viata. Ajuta la a mentine structura campului energetic, primita prin nastere, intr-un echilibru armonios, la pastrarea sanatatii corpului fizic si la trecerea mai usoara prin toate incercarile vietii. Gandurile pozitive vibreaza la un nivel inalt si ridica in plan spiritual. Ajuta la realizarea ca om si in toate celelalte planuri: fizic, psihic, material si psiho-emotional.


Gandurile negative de invidie, gelozie, ura, manie, barfele, blestemele, farmecele, toate nemultumirile au vibratii de frecventa joasa. Acest camp concentreaza mai multa energie negativa din mediul inconjurator si si iradiaza toate particulele negative, incarcand negativ pe toti si tot ce il inconjoara. Ori de cate ori ne dorim un lucru foarte mult, noi il construim pe plan mental. Orice gand distrugator, adica negativ, incepe sa existe la acel nivel de vibratii joase.


Toti suntem legati prin campuri energetice si gandurile noastre. Aceasta explica faptul ca agresiunile psihice deseori sunt facute incinstient. Oamenii inca nu si-au dat seama de puterea gandirii. Ei nu stiu, dar creeaza ceva ce are o viata proprie in natura. Ceva ce nu se distruge, ramane aici langa noi si influenteaza toate planurile vietii noastre. Nu e bine sa emitem ganduri negative, caci ele se vor intoarce intr-un fel sau altul de unde au plecat si mult amplificate in puterea lor negativa, fiindca in calatoria sa gandul vostru negativ a mai captat si alte ganduri negative de vibratie joasa.


Stim proverbul . Cu cat se strange mai multa energie negativa in campul energetic, cu atat mai mult se va crea dezechilibru si energetic si fizic si psihic si spiritual.


Formele-gand, plutind prin spatiu, influenteaza alte fiinte vii, le poate afecta sau ingreuna starea celor ce ne inconjoara acasa, la serviciu, in mijloacele de transport si oriunde ne aflam noi.

CUM SE PETRECE ATACUL PSIHIC?

 

Constient din partea unor oameni si din rautate, inconstient din partea altora. Poate fi direct sau indirect. Poate fi ziua sau noaptea, cand omul este mai deschis energetic si nu se poate proteja constient.Poate fi provocat de una sau mai multe persoane, poate fi intentionat sau nu, organizat sau nu. Trimis de rude, vecini, dusmanii vostri sau de oameni straini (vrajitori). Poate fi indreptat asupra unei persoane, a unei colectivitati sau a unei comunitati.

CUM SE SIMTE ATACUL PSIHIC?

 

Atacul psihic provoaca dezechilibru pe toate planurile, acutizeaza afectiunile cronice, pot sa apara afectiuni noi, schimba comportamentul, duce la discomfort total. Daca omul nu iese repede de sub atacul energetic, starea lui se agraveaza mai profund, chiar poate duce la dezvoltarea tumorilor si la moarte.
 
Agresiunea psihica

 

In vremurile de astazi nu mai este elegant sa lovesti cu pumnul sau cu bata pentru a-ti satisface interesele. In schimb, a luat o amploare greu de controlat asa-numita agresiune psihica. Aceasta izvoraste din adancul sentimentelor de ura, invidie, razbunare sau, pur si simplu, din setea de a provoca raul cuiva, fara riscul ca agresorul sa fie descoperit si pedepsit.


Din punct de vedere spiritual, raul este o energie intunecata, care, provenind din anumite surse, are posibilitatea de a se raspandi rapid in atmosfera psihica, infestand-o. Dupa cum aerul este indispensabil plamanilor, atmosfera psiho-mentala hraneste mintea cu idei, emotii, intentii. Poluarea gandurilor, a sentimentelor, este un fenomen la fel de real si grav ca si poluarea aerului. Agresorul psihic preia din spatiu o mare cantitate de energie malefica, pe care o dirijeaza asupra victimei. Acest flux energetic otravitor invadeaza organismul fiintei agresate, tulburandu-i functiile vitale, psihice, mentale.


La baza atacurilor psihice pot sta motive diverse, unele de-a dreptul naive, altele ingrijorator de grave. Printre acestea se afla: lipsa de loialitate intre concurenti; setea de parvenire prin distrugerea celor competenti; dorinta de a iesi in evidenta cu orice pret complexul culpabilitatii, persistand ca o obsesie periculoasa in mintea celui ce ataca; rautatea specific femeiasca, manifestata atunci cand apar rivale atragatoare; lupta barbatilor pentru a li se recunoaste inteligenta si farmecul viril; tendinta de eliminare a adversarilor politici; razbunarea unor conducatori pe supusii recalcitranti; practica anihilarii celor considerati dusmani, pe fronturile vizibile si invizibile ale vesnicelor razboaie; lupta dintre diversele doctrine politice, filozofice, religioase, etnice; neobosita concurenta intre agentii secreti; setea de castiguri banesti a specialistilor in magie neagra; boala psihica, cu dorinte ucigase, unde as pune pe primul plan paranoia.

 

Magia neagra versus MAGIA INALTA

 

Agresiunea psihica prin magie neagra (vrajitoria) se aplica in mod direct sau indirect asupra oamenilor, folosindu-se ca arma principala emisia telepatica distructiva.Trebuie facuta aici o distrinctie intre Vrajitorie si Magie.


Vrajitorul este un individ care lucreaza cu energii de vibratie joasa, uneori lucreaza chiar cu entitati malefice, in scopul de a ataca, distruge, in general in scopuri malefice…vrajitoarele / vrajitorii sustin ca fac si bine…dar „binele” facut de un vrajitor prin energii joase este ori eficient doar pe termen scurt, ori malefic sub o poleiala de lumina…iar cel ce aeleaza la asemenea persoane, mai devreme sau mai tarziu vor constata ca au probleme mari, de natura spirituala sau materiala…totul pentru a determina respectivii nefericiti sa apeleze iar si iar la vrajitor…este un pact cu diavolul in fapt. Satana stie sa pacaleasca omul, nu-i asa?


Pe de alta parte, Magicianul, iar aici ne referim la Magia Inalta, lucreaza cu Lumina, cu energii de vibratie inalta, cu entitati benefice, este ajutat in lucrarile sale de Ingeri, Arhangheli, Maestrii Spirituali Inaltati.Un Mag nu va va ataca niciodata pe nimeni, ei apara acest Pamant de Raul manifestat in toate formele lui extreme, sunt adusi la intrupare iar si iar ca aparatori ai Luminii…spun asta chiar daca se vor scandaliza cateva fete bisericesti…Biserica are un rol similar, dar din pacate Biserica nu este in zilele noastre ceea ce ar fi trebuit sa fie, dupa voia lui Dumnezeu UNUL. Asta nu inseamna ca trebuie sa asimilam Biserica cu Preotii ei…exista si preoti insemnati, cu har, doar ca trebuie sa ii cauti atent, pentru ca atata timp cat se „produc” preoti pe banda rulanta….si puterea Bisericii se dilueaza.Nu este suficient sa fi hirotonisit pentru a fi Preot.Dar asta este un alt subiect…pentru altadata.In concluzie…Magia Inalta si Magii ei sunt, impreuna cu alte categorii de spirite, Lucratori in Lumina si aparatori ai acesteia.Atacul PSIAtacul psihic direct are loc atunci cand victima se afla in fata agresorului. Acesta actioneaza pur mental sau combinand influenta mentala cu manipularea unor obiecte si vietati, cum ar fi: lumanari colorate in negru, brun, cenusiu, verde murdar, rosu sangeriu spre brun, galben-bej inchis etc; animale vii sau moarte (soareci, sobolani, pisici, caini, broaste, soparle etc); crucifixe din lemn sau os, vopsite in culori inchise; scoici necuratate, cu interiorul putred; pasari (gaini, bufnite, pescarusi s.a. , in functie de zona geografica); obiecte de tortura pentru fiintele sortite sacrificarii (foarfeci, cutite, clesti folositi la scoaterea ochilor si a maruntaielor, nuiele pentru lovirea victimelor, topoare mici etc).


Prin sacrificarea vietatilor nevinovate se aduc ofrande unor entitati inferioare (slab dezvoltate informational), supranumite duhurile Iadului (demonii). Acestea, satisfacute prin cruzimea sacrificarii unor fiinte inocente si slab protejate, devin intelegatoare si oarecum docile, executand cererile vrajitorilor de a provoca suferinte oamenilor-tinta. Victima poate fi adusa in casa agresorului sau agresorul, in casa victimei, care, de obicei, se afla in stare de inconstienta (beata, drogata sau hipnotizata).


Atacul psihic indirect se executa in absenta victimei, care, de obicei, nu are cunostinta despre ceea ce i se intampla. In majoritatea cazurilor, ea nu afla niciodata ca, intr-o anumita perioada a vietii sale, s-a aflat sub incidenta unor emisii energetice agresive si distructive. Metodele practice sunt aproape aceleasi ca la atacul direct. Lor li se adauga asa-zisele descantece ale departarii, care se deosebesc mult de cele folosite in fata victimei. Acestea din urma sunt ceva mai blande, pentru ca nu cumva persoana agresata sa moara in timpul ritualului, fapt ce le-ar aduce grave complicatii celor aflati de fata.


Rezultatele aplicarii acestor practici de influentare a biocampurilor umane sunt imprevizibile. Nici vrajitorul insusi nu poate garanta efectul optim al actiunilor sale. De la un caz la altul, acesta are o intensitate maxima, medie sau aproape nula. De multe ori, agresorului ii scapa actiunea de sub control, facand, in mod inutil, multe victime, fara a-si putea atinge scopul propus.


Majoritatea oamenilor rezista agresiunilor psihice, mai ales daca ele sunt programate pe termen relativ scurt (o luna, 3 luni, 6 luni). Atacurile programate pe termen lung ( ani de zile sau toata viata) si cele repetate la anumite intervale de timp (calculate dupa norme stiute numai de catre practicieni) pot avea consecinte deosebit de grave.


Oricare dintre aceste doua tipuri de agresiuni psihice ar fi folosit, daca agresorul are talentul Satanei, victima va suferi enorm din punct de vedere fizic si psihic.

Vrajitoria – Otravita portie de libertate

Raul de pe lumea aceasta nu se datoreaza doar prostiei si slabiciunilor omenesti. El este efectul energiilor vehiculate de entitatile malefice invizibile. Acestea ii indeamna pe oameni sa produca mult rau in ei insisi, dar si in jurul lor. Unele persoane sunt foarte receptive la intentiile negative care li se sugereaza pe nevazute si le pun in practica fara sa regrete. O problema arzatoare a demonilor este cum sa le domine vietile celor ce slujesc Binele si asculta vocile curate ale ingerilor lui Dumnezeu. Aici joaca un rol important vrajitoria.
 
Chiar si cei care nu cred in vraji pot sa le cada victime. Bravada si ignoranta in fata acestui fenomen pot alimenta sugestia primita pe cale telepatica – parte componenta a agresiunii prin vrajitorie – ca individul sa suporte pasiv fluxurile malefice napustite asupra sa. Daca omul nu crede in puterea farmecelor, nici nu intentioneaza sa lupte impotriva lor. Daca s-a intamplat ca a devenit victima acestora, ar putea avea necazuri mari. Urmarile acestor practici necurate pot fi : moartea, mutilarea, accidentele, distrugerea psihica, ruinarea sanatatii trupului, pierderea de persoane dragi sau a unor bunuri materiale, ruperea relatiilor interumane s.a. 
 
Nu exista alta cale de a lupta cu fortele demonice decat prin Puterea lui Dumnezeu! Salvarea sta in forta si tenacitatea victimelor de a invoca personal ajutorul Dumnezeului cel Prea Puternic. Nu este suficient sa ai un suflet minunat si sa faci fapte bune, mai trebuie sa ai si mintea treaza, gata de lupta cu rautatea Necuratului. Daca, spre norocul tau, constientizezi momentele in care esti supus unui asalt hipnotic malefic, fereste-te sa iei decizii importante pentru viata ta, odihneste-te si evita actiunile periculoase. Roaga-te la Bunul Dumnezeu sa-ti dea puterea de a rabda si a scapa cu bine din raul care incearca sa te copleseasca sau cauta ajutor specializat.
 
Persoanele atacate prin magie neagra prezinta simptome specifice : depresii, dureri de cap (mai ales in zona cervicala), stari de lesin, senzatii de intunecare a mintii si… nelipsita obsesie a mortii. Cand se intervine prin vraji pentru indepartarea sotului de sotie, unul dintre cei doi nu-l mai suporta pe celalalt in preajma sa ; are momente cand il vede cu un chip respingator, adeseori simtind nevoia sa o ia la fuga sau sa il omoare. Manifestarile pot fi reciproce.
 
Raul se intinde nestingherit in societatea noastra. Divorturile abunda, ca si violenta – intr-un cuvant, nefericirea. Pe cine sa dam vina ? Pe saracie, ignoranta, lipsa de civilizatie, lipsa de credinta in Dumnezeu sau pe infinita varietate a destinelor omenesti?

 

Agresiunea psihica – ATACUL PSI

Agresiunea psihica – ATACUL PSI

 

Atacul psihic, forme si manifestare

 

Tot Universul este tesut din particule energetice. Sursa principala de energie pentru noi este Soarele, care timp de miliarde de ani a acumulat energia cosmica si acum ne-o reflecta noua. Particulele energetice, strabatand tot Universul, se descompun in diferite particule mai mici. Ajungand pana la Pamant, ele energizeaza tot ce se afla in drumul lor. Aceasta energie a participat la formarea atmosferei, naturii si vietii pe Pamant. Tot ea ne mentine viata si echilibrul ecologic.


Orice corp si obiect are propriul camp energetic. Campul acesta contine mii de parametrii. Pe unii ii cunoastem deja din fizica, altii inca nu sunt descoperiti. Fizicienii din toata lumea cerceteaza campul energetic uman cu metodele cele mai moderne. Campul energetic sau aura noastra se poate fotografia, masura si poate fi vazuta in infrarosu. Pentru a avea o anumita imagine a valorilor pe care campul energetic le are, vom face apel la etaloanele de masuri cunoscute, neexistand inca un sistem specializat de masuratori


Corpul uman este inconjurat de particule energetice, numite leptoni. La omul obisnuit, volumul leptonilor este intre 3, 5-4 mc de aer, la cei cu capacitati asa-zise paranormale sunt 4, 5-5, 5 mc. Volumul acestora se masoara cu ansa. Campul energetic contine, de asemenea, specrul de lumina cu o anumita frecventa. La omul obisnuit frecventa consta in 70% unde milimetrice, 15% centimetrice si 15% decimetrice, cel cu capacitati paranormale are cca. 85-95% unde milimetrice, 8-3% centimetrice si 7-2% decimetrice.


Vectorii sunt intens aplicati si de organizatii oculte, existand si aparate specializate cu foarte bune performante (de exemplu tepafonul de care vorbesc Adolf Hemberger, cat si Franz Bardon in „Frabato Magicianul”), dar si de secte, de subunitati din armatele marilor puteri sau de servicii „selecte”, cu aparate mai putin performante.


Se regasesc sub diverse denumiri : vectori, sfere, sfere de energie, bile (sau bilute), spatii, forme-gand, idei-forma, egregori (emisiile psihicului colectiv necesita insa un suport energetic serios pentru a deveni vector; ori aroganta, de exemplu, nu poate genera un astfel de suport). Franz Bardon le numea elementali. Poate sa nu fie chiar o confuzie, mai ales ca Bardon atribuie vectorilor sai puteri si calitati de entitati dotate cu inteligenta si suflet, creaturi zamislite de catre spiritul uman. Iar acceptul general pentru elementali este acela de forte semi-inteligente din natura. Meritul lui Franz Bardon, pe langa acela de a scoate aceasta tema din cartile destinate unor cercuri ultra restranse, consta in faptul ca a pus la dispozitia celor dornici de cunoastere o analiza serioasa la care a adaugat fantastica sa experienta. Cartea sa „Initiere in Hermetism sau Calea adevaratului Adept” este un document riguros stiintific si un drum deschis pentru toti cei ce cauta, dar nu doresc sa intre in contact secte, loji ori alti „proprietari ai Cunoasterii”.


Puterea energiei corpului depinde si de polaritate. Corpul energetic retine particule pozitive, negative si neutre si multe altele, carora noi inca nu le cunoastem denumirea. Cu cat volumul leptonic, procentul undelor milimetrice si polaritatea pozitiva este mai mare, cu atat puterea de vindecare a bioterapeutului este mai mare.


Toate particulele se gasesc in permanenta miscare. Dupa legile fizicii stim ca ele vibreaza, se atrag, se resping, se transforma in diferite tipuri de energie. Psihoparticulele sunt responsabile pentru planul psihoemotional. Toate particulele penetreaza corpul energetic si fizic. Cel mai repede patrund particulele informationale aducindu-ne informatia despre tot ce ne inconjoara aici si in departare. Totodata ele duc informatia despre om in Univers, patrund in corpul nostru alte particule. Corpul nostru fizic capteaza toate particulele prin supafata pielii, prin puncte bioactive, care sunt cunoscute in acupunctura, prin crestet, prin maini, prin piciore, prin respiratie si alimentatie.


Creierul, ca o antena mare, concentreaza toata informatia si cu ajutorul unor mecanisme si a sistemului endocrin transforma leptonii in bioparticule de marime 10e-9 si le repartizeaza tuturor sistemelor, organelor, celulelor corpului fizic prin anumite canale si centre energetice mentinand functia normala a organismului. Pana cand structura parametrilor corpului energetic este echilibrata si corpul fizic este sanatos. In cazul dezechilibrului scade functia unor sisteme, organe, celule. Apar diferite afectiuni.


Toate particulele energetice vibreaza, transmit informatia de la una la alta. Asa cum toate campurile umane se intrepatrund si se intersecteaza, informatia se transmite de la un corp energetic la altul, dar creierul prelucrand informatia formeaza imagini despre tot ce ne inconjoara in natura si ce reprezentam noi ca fiinte umane.


Intotdeauna campul energetic lasa o urma pe tot ce am atins candva, cui i-am strans mana, pe cine am alintat sau l-am lovit, pe toate obiectele care ne-au fost dragi, ne mentine legatura intre noi si cei ce ne sunt apropiati. Fiecare fotografie este o urma energetica. Fiecare casa sau apartament au impregnat toata informatia despre cei ce au locuit sau locuiesc in casa, dar si despre bucuria sau necazurile, certurile acelora care au trait aici. De aceea, mutarea in casa noua, se impune refacerea zugraveala sau sfestanie casei.


Deseori se simte ca unele obiecte sau lucruri fac bine, bucura, altele aduc ghinion. Unii oameni atrag, altii resping, etc. Toate lucrurile acestea se petrec la nivel energetic, adica al subconstientului.


Se stie ca unii oameni au un instinct foarte dezvoltat si presimt unele lucruri dinainte. Asta inseamna ca subconstientul lor este puternic si daca il asculta se vor descurca mai bine in viata. Informatia se transmite de la om la om, de la om la obiecte si invers. Asa stau lucrurile pe planeta noastra si in tot Universul.


Energiile cosmice influenteaza tot ce se gaseste in Univers si pe Terra. Toate campurile fiintelor vii si ale naturii se influienteaza reciproc. Pentru pastrarea armoniei campului bioenergetic ajutorul vine de la psihoparticulele care se transforma prin epifiza si echilibreaza planul psihoemotional. Cand functia epifizei este scazuta si campul energetic este dezechilibrat, apar diferite afectiuni ale sistemului nervos central si vegetativ.


Epilepsia si alte boli ale sistemului nervos sunt provocate de un dezechilibru energetic foarte profund. Exista rezolvate foarte multe cazuri de epilepsie si comportament neadecvat, prin echilibrarea campului energetic.


Puterea psihoenergiei depinde de gandirea omului. In ultimii 50 de ani s-a uitat de puterea gandirii care poate fi pozitiva, adica constructiva, sau negativa, adica distructiva. Fiecare gand, pune in miscare particule din biocampul. Le concentreaza, le tine in camp sau le trimite in afara lui. De aceea este foarte important ce gandim. Fiecare gand inca neformat, nepronuntat, deja a si ajuns la destinatie. Fiecare gand formeaza in campul eteric o forma energetica (forma-gand) de sine statatoare.


Gandurile de aceeasi polaritate si frecventa (fie pozitiva, fie negativa) se aduna, se maresc in volum.


Gandurile pozitive de pace, dragoste, bucurie, calmeaza, echilibreaza fizic si psihic, ajuta sa se comunice mai bine, sa se reuseasca in rezolvarea problemelor, sa fie vazut viitorul cu optimism, chiar si avand unele greutati in viata. Ajuta la a mentine structura campului energetic, primita prin nastere, intr-un echilibru armonios, la pastrarea sanatatii corpului fizic si la trecerea mai usoara prin toate incercarile vietii. Gandurile pozitive vibreaza la un nivel inalt si ridica in plan spiritual. Ajuta la realizarea ca om si in toate celelalte planuri: fizic, psihic, material si psiho-emotional.


Gandurile negative de invidie, gelozie, ura, manie, barfele, blestemele, farmecele, toate nemultumirile au vibratii de frecventa joasa. Acest camp concentreaza mai multa energie negativa din mediul inconjurator si si iradiaza toate particulele negative, incarcand negativ pe toti si tot ce il inconjoara. Ori de cate ori ne dorim un lucru foarte mult, noi il construim pe plan mental. Orice gand distrugator, adica negativ, incepe sa existe la acel nivel de vibratii joase.


Toti suntem legati prin campuri energetice si gandurile noastre. Aceasta explica faptul ca agresiunile psihice deseori sunt facute incinstient. Oamenii inca nu si-au dat seama de puterea gandirii. Ei nu stiu, dar creeaza ceva ce are o viata proprie in natura. Ceva ce nu se distruge, ramane aici langa noi si influenteaza toate planurile vietii noastre. Nu e bine sa emitem ganduri negative, caci ele se vor intoarce intr-un fel sau altul de unde au plecat si mult amplificate in puterea lor negativa, fiindca in calatoria sa gandul vostru negativ a mai captat si alte ganduri negative de vibratie joasa.


Stim proverbul . Cu cat se strange mai multa energie negativa in campul energetic, cu atat mai mult se va crea dezechilibru si energetic si fizic si psihic si spiritual.


Formele-gand, plutind prin spatiu, influenteaza alte fiinte vii, le poate afecta sau ingreuna starea celor ce ne inconjoara acasa, la serviciu, in mijloacele de transport si oriunde ne aflam noi.

CUM SE PETRECE ATACUL PSIHIC?

 

Constient din partea unor oameni si din rautate, inconstient din partea altora. Poate fi direct sau indirect. Poate fi ziua sau noaptea, cand omul este mai deschis energetic si nu se poate proteja constient.Poate fi provocat de una sau mai multe persoane, poate fi intentionat sau nu, organizat sau nu. Trimis de rude, vecini, dusmanii vostri sau de oameni straini (vrajitori). Poate fi indreptat asupra unei persoane, a unei colectivitati sau a unei comunitati.

CUM SE SIMTE ATACUL PSIHIC?

 

Atacul psihic provoaca dezechilibru pe toate planurile, acutizeaza afectiunile cronice, pot sa apara afectiuni noi, schimba comportamentul, duce la discomfort total. Daca omul nu iese repede de sub atacul energetic, starea lui se agraveaza mai profund, chiar poate duce la dezvoltarea tumorilor si la moarte.
 
Agresiunea psihica

 

In vremurile de astazi nu mai este elegant sa lovesti cu pumnul sau cu bata pentru a-ti satisface interesele. In schimb, a luat o amploare greu de controlat asa-numita agresiune psihica. Aceasta izvoraste din adancul sentimentelor de ura, invidie, razbunare sau, pur si simplu, din setea de a provoca raul cuiva, fara riscul ca agresorul sa fie descoperit si pedepsit.


Din punct de vedere spiritual, raul este o energie intunecata, care, provenind din anumite surse, are posibilitatea de a se raspandi rapid in atmosfera psihica, infestand-o. Dupa cum aerul este indispensabil plamanilor, atmosfera psiho-mentala hraneste mintea cu idei, emotii, intentii. Poluarea gandurilor, a sentimentelor, este un fenomen la fel de real si grav ca si poluarea aerului. Agresorul psihic preia din spatiu o mare cantitate de energie malefica, pe care o dirijeaza asupra victimei. Acest flux energetic otravitor invadeaza organismul fiintei agresate, tulburandu-i functiile vitale, psihice, mentale.


La baza atacurilor psihice pot sta motive diverse, unele de-a dreptul naive, altele ingrijorator de grave. Printre acestea se afla: lipsa de loialitate intre concurenti; setea de parvenire prin distrugerea celor competenti; dorinta de a iesi in evidenta cu orice pret complexul culpabilitatii, persistand ca o obsesie periculoasa in mintea celui ce ataca; rautatea specific femeiasca, manifestata atunci cand apar rivale atragatoare; lupta barbatilor pentru a li se recunoaste inteligenta si farmecul viril; tendinta de eliminare a adversarilor politici; razbunarea unor conducatori pe supusii recalcitranti; practica anihilarii celor considerati dusmani, pe fronturile vizibile si invizibile ale vesnicelor razboaie; lupta dintre diversele doctrine politice, filozofice, religioase, etnice; neobosita concurenta intre agentii secreti; setea de castiguri banesti a specialistilor in magie neagra; boala psihica, cu dorinte ucigase, unde as pune pe primul plan paranoia.
Magia neagra versus MAGIA INALTA

 

Agresiunea psihica prin magie neagra (vrajitoria) se aplica in mod direct sau indirect asupra oamenilor, folosindu-se ca arma principala emisia telepatica distructiva.Trebuie facuta aici o distrinctie intre Vrajitorie si Magie.


Vrajitorul este un individ care lucreaza cu energii de vibratie joasa, uneori lucreaza chiar cu entitati malefice, in scopul de a ataca, distruge, in general in scopuri malefice…vrajitoarele / vrajitorii sustin ca fac si bine…dar „binele” facut de un vrajitor prin energii joase este ori eficient doar pe termen scurt, ori malefic sub o poleiala de lumina…iar cel ce aeleaza la asemenea persoane, mai devreme sau mai tarziu vor constata ca au probleme mari, de natura spirituala sau materiala…totul pentru a determina respectivii nefericiti sa apeleze iar si iar la vrajitor…este un pact cu diavolul in fapt. Satana stie sa pacaleasca omul, nu-i asa?


Pe de alta parte, Magicianul, iar aici ne referim la Magia Inalta, lucreaza cu Lumina, cu energii de vibratie inalta, cu entitati benefice, este ajutat in lucrarile sale de Ingeri, Arhangheli, Maestrii Spirituali Inaltati.Un Mag nu va va ataca niciodata pe nimeni, ei apara acest Pamant de Raul manifestat in toate formele lui extreme, sunt adusi la intrupare iar si iar ca aparatori ai Luminii…spun asta chiar daca se vor scandaliza cateva fete bisericesti…Biserica are un rol similar, dar din pacate Biserica nu este in zilele noastre ceea ce ar fi trebuit sa fie, dupa voia lui Dumnezeu UNUL. Asta nu inseamna ca trebuie sa asimilam Biserica cu Preotii ei…exista si preoti insemnati, cu har, doar ca trebuie sa ii cauti atent, pentru ca atata timp cat se „produc” preoti pe banda rulanta….si puterea Bisericii se dilueaza.Nu este suficient sa fi hirotonisit pentru a fi Preot.Dar asta este un alt subiect…pentru altadata.In concluzie…Magia Inalta si Magii ei sunt, impreuna cu alte categorii de spirite, Lucratori in Lumina si aparatori ai acesteia.


Atacul PSI


Atacul psihic direct are loc atunci cand victima se afla in fata agresorului. Acesta actioneaza pur mental sau combinand influenta mentala cu manipularea unor obiecte si vietati, cum ar fi: lumanari colorate in negru, brun, cenusiu, verde murdar, rosu sangeriu spre brun, galben-bej inchis etc; animale vii sau moarte (soareci, sobolani, pisici, caini, broaste, soparle etc); crucifixe din lemn sau os, vopsite in culori inchise; scoici necuratate, cu interiorul putred; pasari (gaini, bufnite, pescarusi s.a. , in functie de zona geografica); obiecte de tortura pentru fiintele sortite sacrificarii (foarfeci, cutite, clesti folositi la scoaterea ochilor si a maruntaielor, nuiele pentru lovirea victimelor, topoare mici etc).


Prin sacrificarea vietatilor nevinovate se aduc ofrande unor entitati inferioare (slab dezvoltate informational), supranumite duhurile Iadului (demonii). Acestea, satisfacute prin cruzimea sacrificarii unor fiinte inocente si slab protejate, devin intelegatoare si oarecum docile, executand cererile vrajitorilor de a provoca suferinte oamenilor-tinta. Victima poate fi adusa in casa agresorului sau agresorul, in casa victimei, care, de obicei, se afla in stare de inconstienta (beata, drogata sau hipnotizata).


Atacul psihic indirect se executa in absenta victimei, care, de obicei, nu are cunostinta despre ceea ce i se intampla. In majoritatea cazurilor, ea nu afla niciodata ca, intr-o anumita perioada a vietii sale, s-a aflat sub incidenta unor emisii energetice agresive si distructive. Metodele practice sunt aproape aceleasi ca la atacul direct. Lor li se adauga asa-zisele descantece ale departarii, care se deosebesc mult de cele folosite in fata victimei. Acestea din urma sunt ceva mai blande, pentru ca nu cumva persoana agresata sa moara in timpul ritualului, fapt ce le-ar aduce grave complicatii celor aflati de fata.


Rezultatele aplicarii acestor practici de influentare a biocampurilor umane sunt imprevizibile. Nici vrajitorul insusi nu poate garanta efectul optim al actiunilor sale. De la un caz la altul, acesta are o intensitate maxima, medie sau aproape nula. De multe ori, agresorului ii scapa actiunea de sub control, facand, in mod inutil, multe victime, fara a-si putea atinge scopul propus.


Majoritatea oamenilor rezista agresiunilor psihice, mai ales daca ele sunt programate pe termen relativ scurt (o luna, 3 luni, 6 luni). Atacurile programate pe termen lung ( ani de zile sau toata viata) si cele repetate la anumite intervale de timp (calculate dupa norme stiute numai de catre practicieni) pot avea consecinte deosebit de grave.


Oricare dintre aceste doua tipuri de agresiuni psihice ar fi folosit, daca agresorul are talentul Satanei, victima va suferi enorm din punct de vedere fizic si psihic. .
Vrajitoria – Otravita portie de libertate

 

Raul de pe lumea aceasta nu se datoreaza doar prostiei si slabiciunilor omenesti. El este efectul energiilor vehiculate de entitatile malefice invizibile. Acestea ii indeamna pe oameni sa produca mult rau in ei insisi, dar si in jurul lor. Unele persoane sunt foarte receptive la intentiile negative care li se sugereaza pe nevazute si le pun in practica fara sa regrete. O problema arzatoare a demonilor este cum sa le domine vietile celor ce slujesc Binele si asculta vocile curate ale ingerilor lui Dumnezeu. Aici joaca un rol important vrajitoria.
 
Chiar si cei care nu cred in vraji pot sa le cada victime. Bravada si ignoranta in fata acestui fenomen pot alimenta sugestia primita pe cale telepatica – parte componenta a agresiunii prin vrajitorie – ca individul sa suporte pasiv fluxurile malefice napustite asupra sa. Daca omul nu crede in puterea farmecelor, nici nu intentioneaza sa lupte impotriva lor. Daca s-a intamplat ca a devenit victima acestora, ar putea avea necazuri mari. Urmarile acestor practici necurate pot fi : moartea, mutilarea, accidentele, distrugerea psihica, ruinarea sanatatii trupului, pierderea de persoane dragi sau a unor bunuri materiale, ruperea relatiilor interumane s.a. 
 
Nu exista alta cale de a lupta cu fortele demonice decat prin Puterea lui Dumnezeu! Salvarea sta in forta si tenacitatea victimelor de a invoca personal ajutorul Dumnezeului cel Prea Puternic. Nu este suficient sa ai un suflet minunat si sa faci fapte bune, mai trebuie sa ai si mintea treaza, gata de lupta cu rautatea Necuratului. Daca, spre norocul tau, constientizezi momentele in care esti supus unui asalt hipnotic malefic, fereste-te sa iei decizii importante pentru viata ta, odihneste-te si evita actiunile periculoase. Roaga-te la Bunul Dumnezeu sa-ti dea puterea de a rabda si a scapa cu bine din raul care incearca sa te copleseasca sau cauta ajutor specializat.
Infernul din familie

 

 
Persoanele atacate prin magie neagra prezinta simptome specifice : depresii, dureri de cap (mai ales in zona cervicala), stari de lesin, senzatii de intunecare a mintii si… nelipsita obsesie a mortii. Cand se intervine prin vraji pentru indepartarea sotului de sotie, unul dintre cei doi nu-l mai suporta pe celalalt in preajma sa ; are momente cand il vede cu un chip respingator, adeseori simtind nevoia sa o ia la fuga sau sa il omoare. Manifestarile pot fi reciproce.
 
Raul se intinde nestingherit in societatea noastra. Divorturile abunda, ca si violenta – intr-un cuvant, nefericirea. Pe cine sa dam vina ? Pe saracie, ignoranta, lipsa de civilizatie, lipsa de credinta in Dumnezeu sau pe infinita varietate a destinelor omenesti?